صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
لیست قیمت کنتاکتور زیمنس
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 
  ردیف
AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1CB00 1
AC48-127V,DC-1501-S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1CC00 2
DC12-250V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1DG00 3
DC12-24,AC24-48,S00, 3RT1916-1JJ00 4
DC24-70,AC48-127,S00 3RT1916-1JK00 5
AC127-240,S00 3RT1916-1JL00 6
AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1BB00 7
AC48-127V,S0, 3RT1926-1BC00 8
AC127-240,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1BD00 9
AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1CB00 10
AC48-127V 3RT1926-1CC00 11
AC127-240V,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1CD00 12
DC24V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1ER00 13
AC1DC24-240,S0...S3 3RT1926-1QT00 14
AC1DC24-240,S0...S3 3RT1926-1QT00 15
DC24V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1TR00 16
AC24-48V,DC24-70,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1CB00 17
AC48-127V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1CC00 18
AC127-240V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1C000 19
DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1ER00 20
DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1TR00 21
AC24-48V,DC24-70V,S61S10112,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CB00 22
AC48-127,DC70-150,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CC00 23
AC127-240,DC150-250,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CD00 24

ORDER NO ردیف
3KW,S00,220AC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1AP01 1
3KW,S00,110AC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1AF01 2
3KW,S00,24DC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1BB41 3
3KW,S00,110DC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1BF41 4
4KW,S00,220AC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1AP01 5
4KW,S00,110AC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1AF01 6
4KW,S00,24DC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1BB41 7
4KW,S00,110DC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1BF41 8
5.5KW,S00,220AC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1AP01 9
5.5KW,S00,110AC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1AF01 10
5.5KW,S00,24DC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1BB41 11
5.5KW,S00,110DC,12A1NO.0NC 3RT1017-1BF41 12
4KW,S0,110AC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1AF00 13
4KW,S0,220AC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1AP00 14
4KW,S0,24DC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1BB40 15
4KW,S0,110DCAC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1BF40 16
5.5KW,S0,110AC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1AF00 17
5.5KW,S0,220AC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1AP00 18
5.5KW,S0,24DC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1BB40 19
5.SKW,S0,110DCAC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1BF40 20
7.5KW,S0,110AC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1AF00 21
7.5KW,S0,220AC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1AP00 22
7.5KW,S0,24DC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1BB40 23
7.5KW,S0,110DCAC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1BF40 24
11KW,S0,110AC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1AF00 25
11KW,S0,220AC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1AP00 26
11KW,S0,24DC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1BB40 27
11KW,S0,110DCAC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1BF40 28
15KW,S2,110AC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1AF00 29
15KW,S2,220AC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1AP00 30
15KW,S0,24DC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1BB40 31
15KW,S0,110DCAC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1BF40 32
18.5KW,S2,110AC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1AF00 33
18.5KW,S2,220AC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1AP00 34
18.5KW,S2,24DC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1BB40 35
18.5KW,S0,110DCAC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1BF40 36
22KW,S2,110AC,S0A,0NO,0NC 3RT1036-1AF00 37
22KW,S2,220AC,50A,0NO,0NC 3RT1036-1AP00 38
22KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NC 3RT1036-1BB40 39
22KW,S2,110DCAC,50A,0NO,0NC 3RT1036-1BF40 40
30KW,S3,110AC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1AF00 41
30KW,S3,220AC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1AP00 42
30KW,S3,24DC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1BB40 43
30KW,S2110DCAC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1BF40 44
37KW,S3,110AC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1AF00 45
37KW,S3,220AC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1AP00 46
37KW,S3,24DC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1BB40 47
37KW,S2,110DCAC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1BF41 48
45KW,S3,110AC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1AF00 49
45KW,S3,220AC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1AP00 50
45KW,S3,24DC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1BB40 51
45KW,S2,110DCAC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1BF40 52
55KW,S6,2NO+2NC,110-127AC/DC 3RT1054-6AF36 53
55KW,S6,2NO+2NC,220-240AC/DC 3RT1054-6AP36 54
75KW,S6,110-127AC1DC,150A,2NO,2NC 3RT1055-6AF36 55
75KW,S6,220-240AC1DC,150A,2NO,2NC 3RT1055-6AP36 56
90KW,S6,110-127AC1DC,185A,2NO,2NC 3RT1056-6AF36 57
90KW,S6,220-240AC1OC,185A,2NO,2NC 3RT1056-6AP36 58
110KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1064-6AF36 59
110KW,S10,220-240AC1DC,225A,2NO,2NC 3RT1064-6AP36 60
132KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1065-6AF36 61
132KW,S10,220-240AC1DC,265A,2NO,2NC 3RT1065-6AP36 62
160KW,S10,,110AC/DC,300A,2NO,2NC 3RT1066-6AF36 63
160KW,S10,220-240AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1066-6AP36 64
200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC 3RT1075-6AF36 65
200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC 3RT1075-6AP36 65
250KW,S12,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1076-6AF36 67
250KW,S12,220-240AC1DC,500A,2NO,2NC 3RT1076-6AP36 68ORDER NO ردیف
12.5 KVAR ,3 POLE,400V . 230V 3RT1617-1AP03 1
25 KVAR ,3 POLE,400V. 230V 3RT1627-1AP01 2
50 KVAR ,3 POLE,400V. 230V 3RT1647-1AP01 3


ORDER NO ردیف
1NC,S00,کنتاکت کمکی 3RH1911-1BA01 1
1NC,S00,کنتاکت کمکی 3RH1911-1BA10 2
1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1CA01 3
1NO,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1CA10 4
1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1DA11 5
1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1DA11 6
1NO+1NCS0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1EA11 7
4NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1FA04 8
2N0+2NC ,S0-S1 2,کنتاکت کمکی 3RH1921-1HA22 9
AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BB00 10
AC48-127 V,DC70-1 50,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BC00 11
AC127-240,DC1 50-250,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BD00 12

ORDER NO ردیف
2NO+2NC,110AC,S00,I=6A 3RH1122-1AF00 1
2NO+2NC,220 AC,S00,I=6A 3RH1122-1AP00 2
3NO+3NC,110AC,S00,I=6A 3RH1131-1AF00 3
3NO+3NC,220 AC,S00,I=6A 3RH1131-1AP00 4
4NO+0NC,24DC,S00,I=6A 3RH1140-1AB00 5
4NO+0NC,110AC,S00,I=6A 3RH1140-1AF00 6
4NO+0NC,220AC,S00,I=6A 3RH1140-1AP00 7
2NO+2NC,24DC,S00,I=6A 3RH1244-1BB40 8
6NO+2NC,220AC,S00,I=6A 3RH1262-1AP00 9ORDER NO ردیف
OUTPUT INTERFACE*1NO, AC/DC 24V 3TX7002-1AB00 1
INPUT INTERFACE * 1NO, AC/DC 230V 3TX7002-2AF00 2
SURGE SUPPRESSOR DIODE * DC 24 TO 250V* 3TH4 3TX7402-3A 3
SURGE SUPPRESSOR DIODE AND ZENER DIODE*DC 24 TO 250V SIZE 0 TO 2 3TX7402-3J 4
SURGE SUPPRESSOR VARISTOR *AC 127 TO 24OV/DC 150 TO 250V*SIZE 0 TO 2 3TX7402-3J 5
SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT*AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V*SIZE 0 TO 2 3TX7402-3R 6

(برق و صنعت راد)

021-33981474

0912-6549330

تماس با: برق و صنعت راد   ارسال پیغام به برق و صنعت راد
 آگهی های دیگر برق و صنعت راد
لیست قیمت کنتاکتور زیمنس
 محصولات دیگر برق و صنعت راد
سافت استارتر زیمنس
مینی PLC LOGO
مینیاتوری ABB
لیست قیمت کنتاکتور زیمنس
تعمیرات تخصصی کنتاکتور
مینیاتوری زیمنس
مینیاتوری اشنایدر اصلی
فروش لوازم چاه ارت
فروش کنتاکتور زیمنس
فروش کنتاکتور اشنایدر
 درخواست های برق و صنعت راد
 گالری تصاویر برق و صنعت راد
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح