صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

وب سایت: www.peymanelectric.com

بازرگانی پیمان الکتریک نمایندگی فروش انکدر های السیس Elcis :

 

ELCIS I/115T-1000-1828-BZ-M-CL-R

ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R06

ELCIS I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-VG2-R-015

ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV

ELCIS I/LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R

ELCIS 46-10-2540-1828-BZ-N-CV

ELCIS 468-250-824-BZ-B-CV-R-01

ELCIS I/X46P8-256-1828-B-B-CV-R-01

ELCIS  958C-20-3060-CW-S-G-21

ELCIS I/XB80-2000-824-B-CM

ELCIS 47127/120/24/M/K/CV/R

ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115K-500/500-82/82-5B-B-MN-R

ELCIS 115T-500-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 46P6-10-1828-MV-CV-R-01

ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R01

ELCIS XZ115TB-1024-10303-BZN-CWR-03

ELCIS MM1002-G-512-1828 KP-CM-R

ELCIS EL115A720S5/28P11S3MR-003

ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS I/115R-18000-815-BI-C-CL-R

ELCIS 959CS 13/12/14/G/SL/0/PRL

ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CW-R-01

ELCIS 63-1500-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 390-D-360-1828-KPEG-97045

ELCIS 115-1000-824-BZ-L-CL

ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/64B-1024-5-BZ-N-CD

ELCIS RV16-120-5-BZ-N-10   5VDC

ELCIS A115R-1024-824/5

ELCIS 63S-1024-1828-BZ-L-CH-R

ELCIS MM1151-G-4096-824-S-CL-R

ELCIS 11*11*30

ELCIS 115R-500-5-BZ-N-CV

ELCIS ELM1 ECS37

ELCIS 159B-1000-824-B-B-CM-R

ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CV-R806

ELCIS 310-001081-0512

ELCIS E6-300-1828-BZ-B-CD

ELCIS MM1002-G-1024-1828-KP-P-CM6-R

ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CO1-R

ELCIS 45CC-200-224-B-B-CD

ELCIS 90A-1024-18285-BZ-N-CW-R

ELCIS I/Z59C15-2048-1030-BZL-CV-R02

ELCIS ESM/11/11 

ELCIS 38-1200-1828-B-B-CV-R-02

ELCIS I/56-QE-500-1828-B-B-CE-R

ELCIS XV7210-1000-1828-B-B-CD-R

ELCIS C8C8-12-824-B-B-CV-R-01

ELCIS 56QE-500-B-B-CE-R

ELCIS XVT26-2000-1828-B-B-CD-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS XMVP51-100-5-B-N-VM5-03S

ELCIS X486-100-1828-BZ-B-CV-R-02

ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R

ELCIS XZG172CB-2500-5-BZ-N-CV-R-02

ELCIS 58S-2500-24-BZ-X-CL-R

ELCIS E/X47RC8-500-824-B-CQ1-L-I

ELCIS 958HP13/12/10/B/DP/0/3PG

ELCIS 958HP-12-12-10-B-DP-W-3PG

ELCIS RL-12*12DL52D42

ELCIS I/90-5000-5-BZ-N-CL-R

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R+

ELCIS 958H 12/00/10/B/PP/0/CV

ELCIS X1115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS X115T-1000-815-BZ-C-MS-R

ELCIS 27-157-5-BZ-N-CV-01

ELCIS WAC 25-10-10

ELCIS 63/4096/1030/B/B/CM/R

ELCIS LA90A-2048-1230-BE-C-CV-R-03

ELCIS MOD.63-4000-824-BZ-B-CN

ELCIS I/115R-2000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-W-3PG

ELCIS 10-2500-5-BZ-N-CVK-R-02

ELCIS 3604 IT3106 18-1S

ELCIS 359Z10/Z/4096/5/NPN/PARALLED/

ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS Y90A-360-12-30-B-C-C

ELCIS MEFK300/1828/BZ/Q/100/1/SM/R

ELCIS E59-C15-2048-1030-b2L-CV-702

ELCIS 64B-1025-5-138-N-CD无此型号

ELCIS E6-200-1828-BZ-U-CV-05

ELCIS A7-46B-500-5-BE-N-CV-R-01

ELCIS YM90A-20-824-BZ-B-CM

ELCIS XA115R-1024-824/5-B-C-CM-R

ELCIS XYM63-1000-1828-BZ-B-CM-R

ELCIS 115T-2500-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 64-1000-815-BZ-C-CD

ELCIS W90-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS I/115-1024-1035-B3-NCW-R-03

ELCIS I/50-1000-1224-D2-H-CVK-02

ELCIS I/XJV46-5-1000-5-BE-N-CVR

ELCIS ET10-12

ELCIS I/45CB-1021-5-BZ-N-CD

ELCIS 115/1024/10305/BZ/C/CL/R

ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01

ELCIS  1/115-1024-10135-BZNC

ELCIS XM5-1024-1230-BZ-C-CL

ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R

ELCIS I/X-115-600-5-B-L-CM-R 5010214

ELCIS 90H10/1000/1000/824/BZ/N/CL/R

ELCIS X59DU8-360

ELCIS I/X 115-1024-18285-BZ-N-CL

ELCIS 90A10/600/824/BZ/N/CL/R

ELCIS 40-6-360-5-BZ-N-CVK-R5

ELCIS P64C-2000-5-BZ-N-CD

ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS A358HJ10/G/1024/824/S/CV/R

ELCIS RDC-20-DIA10-20-DIA952

ELCIS 115/1024-BZ-N-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS I/Z115-2000  824/5-B-N-CM-R

ELCIS 115-1024-18285-BZN-CWR03

ELCIS 90CD/450000/5/BZ/N/CV/R

ELCIS 90CBB15-1024-1030-B2-M-CV-R

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS XMM100-2-G-1024

ELCIS 115-1024-18285BCN-CW203

ELCIS MS/400/5/BZ/KCM V0002

ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-0-3PG

ELCIS MM115-1-G-4096-824-S-CL-R

ELCIS 63-1000-5-BZ-C-CL-R

ELCIS I/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03

ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 1024imp,15vdc (1×P8001-1,HTL)

ELCIS 64 B-2000-5-BI-N-CD

ELCIS X115-1000-5-BZ-L-CM-R

ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R

ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AR-

ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R

ELCIS 64B/2000/5/BZ/N/CD

ELCIS D610-200-1828-BZ-VM-R-0,5

ELCIS SIEM-NK-15-20

ELCIS 27-800-5-BZ-B-CV-01

ELCIS Z115-720-824-B-B-CM-R

ELCIS I/46P6-10-1828-MK-CV-R

ELCIS 115-2000-2000-10-10-9-B-B-MMR

ELCIS 90H10/2000/2000/824/BZ/N/CL/R

ELCIS 115T-10-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-

ELCIS MM100-2-G-64

ELCIS ROTEX-GS14 80SHA-GS 2.1-15

ELCIS 63-360-18-28V-B-B-CM-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS TORINO HX 213287 90A/400/824/B

ELCIS 58-3600-1828-BZ-N-SL

ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM

ELCIS I/64B/2000/5/BZ/N/CD

ELCIS AF500-G-97-1828-S-CL-R

ELCIS ET12-12

ELCIS RC2   650 rpm

ELCIS I/X58H-60-B-C-CD-R

ELCIS I/58HP-10000-5-BZ-C-CV-01

ELCIS W 90 19000 815 BZ C CK R

ELCIS I/115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 63-10000-5-BZ-C-CL-R

ELCIS 59C15-200-824-BZ-CV-R-01

ELCIS XMM100-1-G-2048

ELCIS MM100-2-G-2048

ELCIS I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R

ELCIS 115-1024-10305-13B-W-CW-R-03

ELCIS MM100-2-G-4096

ELCIS AF13S10M+958SS13/12/06/G/SL

ELCIS 59C15-1024-1030-BZL-CV

ELCIS 45CC-200-824-BZ-B-CD

ELCIS I/115-1024-10305-BIZ-C-CL-R

ELCIS 115BT-1024-1828/5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R

ELCIS C115R-1000-5-B-C-CL-R

ELCIS I/63-5000-5-BZ-N-CL-R

ELCIS LZ59ZMA15102418285BNCNR01

ELCIS I/728-1250-5-BZ-N-CL-R

ELCIS EL58H360E8/24L10*69R

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 4610-180-24-BZ-K-CV-R5

ELCIS 406-3000-1224-BZ-R-CVK-K

ELCIS XA5PC12-60-824-B-B-CV-R-05

ELCIS 115-1000-815-BZ

ELCISXA7210-1024-1230-BZ-C-CV

ELCIS VX90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS E98-500-824-BZ-K-CV-R-01

ELCIS GAK915//11NPN//5SGT//12B12BR

ELCIS MM1102-G-512-1828-KP-CM6-R

ELCIS I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R

ELCIS 400 9432_4_09/04

ELCIS V.115R.2000.5.B.C.CL.R%

ELCIS I/X58H-60-5-B-C-CD-R

ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R-01

ELCIS 115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS ESG8/8

ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R

ELCIS 115-1000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS I/7210-36-824-BZ-B-CW-R-01

ELCIS 958HS 12/12/10/B/S2/0/CRW(1M)

ELCIS 11/00 911182 138c8-500-324/5-B

ELCIS XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R

ELCIS 115R-1000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-03

ELCIS L/RPF/2000/10

ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I16H45-P5-22-1024-B-R-LH150

ELCIS XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05

ELCIS 38S6/200/530/BZ/B/CV/R

ELCIS XM63-4000-5-BZ-C-CL-R

ELCIS 63-1440-5-B-N-CL-R

ELCIS 115T-1000-815-B-C-CM-R

ELCIS A/958HP-12-12-10-13-DP-0-3PG

ELCIS I/45CC-200-824-BZ-B-CD

ELCIS XP46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07

ELCIS 958HP12-4096-B-B1-DP-O

ELCIS 390-D-360-1828-KP-L-CM5-R

ELCIS 115R360824B2CLR

ELCIS 58S-50-824-BZ-CM

ELCIS 1/63-180-1828-BZ-CM

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS A358HD181824/-/-P/CL/R

ELCIS Z58S-1024-5-BZ-N-CW-R IP66

ELCIS X115-600-5-B-L-CM-R

ELCIS 1/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02

ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CW-R-02

ELCIS I/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02

ELCIS C9CS1592V011,:TE22051

ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD

ELCIS 958H16/00/10/B/P1/0/CV

ELCIS 115R-25000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS X/45CC/1000/-5/BZ/Y/VN/02

ELCIS 115-1024-1828-5-BZN-6LR

ELCIS 90D-30000-5-BZ-T-CV-R

ELCIS 59UMA10/1024/1030/BZ/L/CV/R

ELCIS 63-952-1000-5-BZCC2R

ELCIS I/45-6000-5-BZ-N-CV-R01

ELCIS I/58H-2048-5-BZ-Y-CV-01

ELCIS X466-500-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS S92-18000-815-BZ-C-CV-03

ELCIS 59UMA14/1024/1030/BZ/L/CV/R

ELCIS XYM63-100-5-BZ-C-CL-R

ELCIS I/XGV465-1000-5-BZ-N-CN-R-01

ELCIS X63-360-1828-M-P-CM

ELCIS 58-1500-5-B2-N-CE-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CV-R06

ELCIS C50-H-1024-ZCU48P

ELCIS 58S/50/824/BZ/CM/

ELCIS AF13P 10M-B-100-1030-3PG

ELCIS LK12-40-1111K

ELCIS I/90-20000-18285-bz-n-cl

ELCIS MOD 115-2500-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 115-1024-10305-BGN-CW103

ELCIS 30/1024/5/BZ/N/CVK

ELCIS 115-6024-1230

ELCIS C.115R.1000.815.B.C.CL.R%

ELCIS 115K-1000/250-1818-2B-B-CKR

ELCIS  IS632

ELCIS I/115-2500-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 58H/1024/1030/BZ/L/CV/R

ELCIS X365-G-360-1828-BZCDR

ELCIS 115-1000-1230-BZ-C-C

ELCIS I/X47RC8-520-824-B-B-CQ1-R

ELCIS encoder:I/W90-18000-815-BZ-C-C

ELCIS 1/115-1024-10305-BZN-CWR03

ELCIS CS1592 

ELCIS I/115-1024-18285-BZ-N-CL-R

ELCIS I/XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-

ELCIS I/XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05

ELCIS 958HP 12/12/10/B/DP/W/3PG

ELCIS 115-2000-1030-B-B-CM-R

ELCIS 12*35mm联轴器

ELCIS 58H/1024/5/BZ/N/CV/R

ELCIS 64B-1024-5-B2-N-7

ELCIS 15F10-5S-30-1000-C-A-1000

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS 59UMA15/1024/1030/BZ/L/CV/R

ELCIS X-MM100-1-B-512-1828-B-P

ELCIS 390-1024-1828-V-CL

ELCIS X46P6-125-1828

ELCIS I/W90-10000-824/5-BZ-C-CL-R

ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R

ELCIS 115K/500/500/82/82/5B/B-MN-R

ELCIS I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115T-360-824-BZ-B-CMR/BPB11/2C

ELCIS CAK915//11NPN//55GT//12B12BR

ELCIS EF150-5-132-C1001CLR

ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R

ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03

ELCIS X465-500-5-BC-N-CB-V-R-01

ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03

ELCIS I/6B-1024-5-BZ-N-CD

ELCIS E6-120-1828-M-B-CD+VDF

ELCIS 7005386 305/71/115R-18000-815-

ELCIS I/ZG59C15-1000-824-M-CV-R-03

ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM-R

ELCIS RV16-220-5-B2-N-10

ELCIS 958HS13/12/10/G/S2/0/CRW

ELCIS 467-40-1828-M-B-CV-R-01

ELCIS W-115-10000-8245-BZ-N-CL-R

ELCIS I16H-45P-5522-1024-BR-LH150

ELCIS 1/90A-1024-BZ-C-CL-R

ELCIS I/E6-300-1828-BZ-B-CD0006

ELCIS I/Y90A-360-1230-B-C-CW-03

ELCIS 359Z10/G/4096/5/-1--/CV/R

ELCIS PAGUAG  PAGUFLEX   PLUS

ELCIS ITD21A4Y291024NID2SR12S12IP65

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS A/X390-1024-12-V-CM5

ELCIS GI115-2048-030-5-BZ-C-CL-R

ELCIS XYM63-250-5-BZ-C-CL

ELCIS 958S 10/-/06/G/P1/0/CV

ELCIS 11/00  911182  1

ELCIS 63S-10000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS E6-625-5-M-K-CD-R

ELCIS E68/500/12/BZ/H/CV/A

ELCIS CZ2-1100009-L115/1024/1035/BZK

ELCIS 40104781 10/04

ELCIS 306/100/1224/BZ/R/CW/A

ELCIS 59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01

ELCIS M5-2000-824-B-B-CM

ELCIS I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0,5

ELCIS 62CB-1021-1828-BZ-B-CV-R-01

ELCIS 38-2000-1828-B-B-CV-03

ELCIS E6-300-1828-M-B-CD

ELCIS 406/2500/1030/BZ/H/CV/R

ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS L/F300SP-12-4096-Y-G-P-O-SL-O-

ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV-03

ELCIS V115R-2000-5-B-C-CL-R

ELCIS W/90/18000/815/BZ/C/CL/R

ELCIS W90 18000 815 BZ C CL R

ELCIS W115R/18000/824/5/BZ/N/CL/R

ELCIS ESM-6.35-6.35

ELCIS I/56QE-500-1828-B-B-CE-R

ELCIS 115R-360-824-BZ-CL-R

ELCIS X115-1000/250-18/18-2B-B-CK-R

ELCIS MS3106A18-1S

ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115TB-1000-1828-B-B-CM-R

ELCIS 3410003R

ELCIS 959CP13/12/08/B/DP/0/3PG

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R

ELCIS 115T 500-824

ELCIS 115K-1024/1024-82/82-9B-B-MMR

ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R

ELCIS LA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03

ELCIS Z59C15-2048-1030-BZ-L-CV-R-02

ELCIS 59C15-150-815-D-C-CM-R

ELCIS X47RC8-250-1828-B-R-C01-R

ELCIS 1/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03

ELCIS 41S/600/1828/M/B/CV

ELCIS XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R

ELCIS Z-80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV5-R

ELCIS I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/X59ZC10-300/60-824-BZ-B-CV-R

ELCIS OQ80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R

ELCIS 115T-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS E6-120-1828-M-B-CD

ELCIS XM50-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS XMM100-1-G-2048-1828-KP

ELCIS SW90K-18000 3600-45/45-9N-N-LL

ELCIS 115-1000-815-B2-C-CM-R

ELCIS 115-1000-1828-B-B-CM

ELCIS 47127/300/24/M/K/CV/R

ELCIS MM1152-G-4-1828-S-CV-02-R

ELCIS E6-500-824-M-CV-01

ELCIS 3PO-D-1828-KP-L-CM5-R

ELCIS 1507IT3106A 18-1SF2+MS3057-10A

ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AP-24

ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS BD-1-12X12-D48L64M5

ELCIS EF500+958SS13/12/06/G/S2/W

ELCIS 62CB-1021-1828-BR-B-CH-R

ELCIS XZ115PB-1024-10305-BZW-CWR-03

ELCIS 958HS8/8/10/G/S1/0/CRW

ELCIS L/RV1846-120-5-BZ-N-5

ELCIS E411-P12-B12-013

ELCIS 159C-5000-5-BZ-C-CL-B

ELCIS 58S-2500-5-BZ-N-VH-01

ELCIS 1/115-1024-1230-BZ-C-CL

ELCIS A/MM1001-G-4096-1828-KP-CM6-R

ELCIS XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS 466-250-824-BZ-CV-R-01

ELCIS XV90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50

ELCIS XY90A-1200-1230-B-C-CV-03

ELCIS 115-2048-1230-BZ-C-CW-R-02

ELCIS A/958HP12-12-10-B-DP-0-3PG

ELCIS 58S-2500-24-BZ-TTL-CL-R

ELCIS W/115R/10000/815/BZ/C/CL/R

ELCIS I/115-1000-824-BZ-L-CL-R

ELCIS RV16-120-5-BZ-N-20-S

ELCIS XA59C12-60-5-B-C-CV-R-05

ELCIS 64B-1024-5-BZ-N-CD

ELCIS 115C-1000-1828-B-B-CM-R

ELCIS XZ59C15-1-1024 824-BZ-L-VL-R-0

ELCIS 115-400-1828-B-B-CM

ELCIS I/X115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/115R-1800-815-BI-C-CL-R

ELCIS S4-DT-00192,DC75MV,DC4-20MA

ELCIS I/X68-600-1828-M-B-CV-R-01

ELCIS I/X63-360-1828-M-P-CM

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS XH3810-250-5-B-T-CV-R-01

ELCIS JBJK10-1213-E-DP-2

ELCIS W/115/10000/815/BZ/C/CL/R

ELCIS CAK915//11NPN115SGT//12B12BR

ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/80-1500-1828-B-B-CM-R

ELCIS E6-120-1828-BZ-B-CD+VDF

ELCIS 1/115R-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 63-0360-824-B-B-CM-R

ELCIS 115R-1024-824-BZ-B-CL-R

ELCIS X25PC15-1024-824-BZ-LVL-R01

ELCIS 958H16/-/10/B/P1/0/CV

ELCIS I/63S-5000-1828/5-B-N-CM-R

ELCIS 90D-9000-1828-M-B-CM-R

ELCIS V58H-2048-5-BZ-Y-CV-01

ELCIS I/XZH638-5-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 1024imp,15vdc(1×P8001-1,HTL)

ELCIS I/X65C15-1024-1828-B-L-VH6-R-0

ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R

ELCIS HELI-CAL ELCIS-0209

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 46P6-10-1828-M-CV-R-01

ELCIS I/80-360-1030-B-B-CP-R

ELCIS 58-1500-5-BZ-N-CL-04/03-300445

ELCIS 115-1000-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 3009024 1 09/03 58S 4000-5-BZ-

ELCIS X115K-1000/250-18/18-2B-B-CK-R

ELCIS 115-1024-824-BZ-B-CM-R SN:5001

ELCIS I/115A-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/64C-200-815-M-C-CD

ELCIS 58S-4000-5-BZ-Y-CW01 3009024

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01

ELCIS 478,DC8-24V/10ma

ELCIS I190-5000-1030-BZ-U-CM-R

ELCIS XW90K-180003600-45/45-9N-NLLR

ELCIS I/59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS I/4610-2500-1828-B-B-CV-R-05

ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 115-1024-10305-13Z-W-CW-R-03

ELCIS DGS66-CZZ0-S01

ELCIS MM100-1-G-4096

ELCIS 58H-25-1030-B-B-CE-R

ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS 115-1000-815-B-C-CM-R

ELCIS I/90-5000-1030-BZ-U-CM-R

ELCIS 7210-36-82-2 B.CW

ELCIS 11*35mm

ELCIS W90-10000-8245-BZ-N-CL-R

ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06

ELCIS 63-800-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 115-1024-18285-BZ-N-CL-R

ELCIS I/XH3810-250-5-B-T-CV-R-01

ELCIS JOINT HELI-CAL WAC30-11-11

ELCIS MM100-1-G-4096-1828-KP-CM6-R

ELCIS I/115-1000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS XAKH58H6-94-1030-B-B-CV-R-04

ELCIS MS106A18-1S  :VLF

ELCIS EH80C 2048Z8/24L14X3MR.295+197

ELCIS 80-1000-815-B-C-CM-R

ELCIS 46P6-20-1828-M-CV-R-01

ELCIS  172CR 1021-1828-BZ-B-CM

ELCIS XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R-

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS I59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01

ELCIS 63-15-824-B-B-CW-R-01

ELCIS Z/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02

ELCIS 365-G-360-1828-B-Z-CD-R

ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R

ELCIS 80-1500-1828-B-B-CH-R

ELCIS 959C16-00-15-B-P1-0-CV

ELCIS 46P6-10-1828-BZ-CV-R-01

ELCIS CV10FG 5*(2*1)+SH

ELCIS 59C15-200-815-B-C-CM-R

ELCIS I/170/90000/1030/BZ/H/CV/R

ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS X68-600-1828-M-B-CV-R-01

ELCIS I/115K-500/500-82/82-58/B

ELCIS XA115R-1024-824/5

ELCIS 115R-18000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 63-5000-5-BZ-N-CL-R

ELCIS 90A-128-18285-BZ-N-CW-R03

ELCIS L115-1024-18285-BZ-N-CL-R

ELCIS 58H-1024-1030-8Z-L-CV-R

ELCIS W90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL-

ELCIS I/115-1021-1230-BZ-C-CL

ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CD 4007528

ELCIS X588-900-5-HZ-N-CW-R-01

ELCIS  I/X 115K-N/N-LL

ELCIS I/63-1500-824-BZ-B-CM-R

ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CW-R06

ELCIS I/159-1024-18285-BZ-N-CL-A

ELCIS 0Q80EXS6-4096-8245-A6-CV1-R-05

ELCIS 115 1024/1230/BZ/C/CW/R02

ELCIS I/1175051155331024  IP67

ELCIS 27-157-5-BE-N-CV-01

ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R

ELCIS H115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS 59C51-150-1828-B-B-VM-R-01

ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CB

ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R

ELCIS V38-1024-5-BZ-N-CV

ELCIS ZOB80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1-

ELCIS L/F600P-12-12-06-B-DP-W3PG

ELCIS I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM

ELCIS 959CP13-12-15-B-DP-0-3PG

ELCIS I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS A/XMM1001-B-512-1828-B-LF-SM6

ELCIS 958S12/12/06/G/P1/0/CV

ELCIS 58-2500-5-BZ-N-CL-R

ELCIS I/4610-180-1828-BZ-B-CV-R-05

ELCIS 62CB-1024-1828-BZ-B-VH-R

ELCIS 4610-180-1828-BZ-K-CV-R-05

ELCIS I/X115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS I/XM5-1024-1230-B-C-CL/R

ELCIS C81-H-1024-ZCU444PT

ELCIS I/63S-10000-815-BZ-C-CL-R

ELCIS 90A10/1000/824/BZ/N/CL/R

ELCIS A358H10/G/8192/1030/-/--/CV/R

ELCIS E6-300-2828-BZ-B-CD

ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06

ELCIS 115KB-1000/250-18/18-2B-B-CK-R

ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD

ELCIS ZSP15-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115-1024-18285-N-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS CMF15-11-5533-1024-BR-A91

ELCIS I/X466-2000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS Z164B-2000-5-BZ-N-CD

ELCIS I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07

ELCIS 958SS 12/12/06/G/SL/O/PRL

ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV

ELCIS EH80C2048/24L14*3MR.259+197

ELCIS M5-2048-8245-BZ-N-CL-R

ELCIS XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03

ELCIS TLXZ1328

ELCIS L115-1024-10135-BZ NC W-R-03

ELCIS 80EXS/1024/1030/BZ/L/CV1/R2

ELCIS Z358H/D/8/824/-/-P/CL/R

ELCIS X7210-1000-1828-B-B-CD-R

ELCIS 58S 800 5 BE N CLR

ELCIS 0Q80ESX6-4095-1828-A-6-CV1-R-0

ELCIS 80-150-1828-B-B-CM-R

ELCIS A9-466-2000-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS 115-1024-10305-BIN-CMR03

ELCIS CZ2-64B-1024-5-BZ-N-CD-SP

ELCIS A3 BCG-024-87-B-CM-B SN:76617

ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R+BRB11/

ELCIS I/38Z-8-5000-1224-BZ-H-CVC-R01

ELCIS ESG/11/11I/115-18000-815

ELCIS WAC 30-11-11

ELCIS 115-512-824-BZ-B-CM-R

ELCIS 38C8-500-824/5-BN-CV-R01

ELCIS 466-200-824-BZ-B-CV-R-01

ELCIS 57B50

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS A7-468-500-5-BZ-N-CV-R-01

ELCIS 467-20-824-M-B-CV-R-01

ELCIS 115T-1000-1828-B-B-CM-R

ELCIS I/90A-1024-BZ-C-CL-R

ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-1,50

ELCIS 7120-36-824-BZ-CW-R-01

ELCIS 90C15-1024-1030-B2-M-CV-R

ELCIS XZ59C15-1024-824-BZ-L-VL-R-01

ELCIS I/115T-3600-5-BZ-N-SL-RBRB11/6

ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01

ELCIS X115-250-5-BZ-L-CM-R

ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01

ELCIS 62CD/267/824/B2/B/CV/R01

ELCIS CV115R-2500-815-B-C-CL-R

ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06

ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01

ELCIS 300-D-360-1828-KP-L-CM5-R

ELCIS 63S-360-1828-BZ-L-CH-R encoder

ELCIS 90CBB25/1024/1030/BZ/B/CV/R

ELCIS PRFL121

ELCIS T/64B/2000/5/BZ/N/CD

ELCIS IX115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS 8009248 1209/08 1/LY90A-1024-

ELCIS EF150-5-BZ-C-100-1-CL-R

ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CM-R

ELCIS 115-500-824-B-B-CM-R

ELCIS 90A-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS S585-2000-BZ-N-SL-R

ELCIS SK300-1828-BZ-Q-100-1-SR

ELCIS 1/155A-1024-1230-BZ-C-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021  /  33993009-021)

ELCIS 90A10/180/824/BZ/N/CL/R

ELCIS I/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02

ELCIS I/XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R

ELCIS EGS10-12-30

ELCIS A115R-1024-824

ELCIS XZ59C15-1024-824-BI-L-VL-R-01

ELCIS X115-250-5-B-L-CM-R

ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01

ELCIS G3-1000-5-BZ-C-CL-R 1000

ELCIS 90A/400/824/B/CV

ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-0

ELCIS 40Z9/1024/5/BZ/N/CVK/R

ELCIS XLA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03

ELCIS EMC-2.1-DIA12/2.1-DIA12

ELCIS 115-10-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 46P8-10-1828-BZ-B-CV-R

ELCIS 6310/4000/5/BZ/N/CL/R

ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R-05

ELCIS Z59C15-2048-1030

ELCIS LE592MAIS102418285BNCNR01

ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS 115R-2000-1030-BZ-B-CM-R

ELCIS I/XW90K-18000/3600-45/45-9N/N

ELCIS E63-500-815-BZ-C-SL-R

ELCIS X365-G-360-1828-B-F-CD4R

ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03

ELCIS I/115T-2500-1230-BZ-C-CL-R

ELCIS XW90K-18000-3600-45/45-9N-N-2L

 

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید:

http://peymanelectric.com

http://peymanelc.com

شماره تماس: 02133993055 / 02133993009

شماره فکس: 02136057593

آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203

همراه ما در کانال تلگرام باشید:

https://telegram.me/Peymanelcco

 

تماس با: بازرگانی پیمان الکتریک   ارسال پیغام به بازرگانی پیمان الکتریک
 آگهی های دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
كانكتور,قیمت کانکتور,فروش کانکتور نظامی,پین کانکتور
ترمودیسک,سنسور حد,سنسور حرارتی
فروش اتوترانس,قیمت واریاک,قیمت واریابل
ترانسفورماتور افزاینده برق,ترانس اتوماتیک سرو موتوری,ترانسفورماتور افزاینده برق
نمایندگی فروش استابلایزر,نمایندگی استابلایزر
ترمودیسک ,نرمال فیوز, ترمو فیوز,سنسور حرارتی, سنسور دما
خرید لایت ارستر,قیمت لایت سرج ارستر,لایت سرج ارستر,سرج ارستر لایت
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
ترانس متغیر
کوپلینگ 6 به 6 ,خرید کوپلینگ,کوپلینگ سانجیل,کوپلینگ sungil,کوپلینگ آلومینیومی,قیمت کوپلینگ
فروش پل دیود,خرید سمیکرون,دوبل تریستور,خرید آی جی بی تی,نمایندگی semikron
ترانس اتوماتیک 15 کیلو
خرید انکودر الترا Eltra
نمایندگی فروش رزولور
فروش انکودر تی آر آلمان TR
نمایندگی انکودر سیک sick
نمایندگی انکودر کوبلر kuebler
کد های اینکودر سیک sick
کد های اینکودر کوبلر kubler
انکودر چیست ؟
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکودر سیک sick encoder
فروش استابلایزر یاسکاوا yaskawa
فروش استابلایزر دلتا delta
فروش ترانس تقویت برق
فروش ترموسوییج
فروش مقاومت ترمز
انکدر کوبلر kubler
فروش کوپلینگ انکدر
فروش انکدر بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکدر بامر آلمان baumer
فروش وریستور V271HA40
ارستر EPCOS
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز سیبا SIBA
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش انکدر کوبلر آلمان kubler
فروش مبدل اینترفیس موترونا motrona
 محصولات دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش فیوز سیبا SIBA
تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - استابلایزر تکفاز و سه فاز - SVC-33 - SVC-11
تثبیت کننده ولتاژ - تثبیت کننده برق - استابلایزر - استابیلایزر
SVC-11-1.5
فروش استابلایزر سه فاز دلتا
فروش استابلایزر تکفاز دلتا
 درخواست های بازرگانی پیمان الکتریک
 گالری تصاویر بازرگانی پیمان الکتریک
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح