صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

وب سایت: www.peymanelectric.com

www.peymanelc.com

بازرگانی پیمان الکتریک نمایندگی فروش انکدر های السیس Elcis :

 

ELCIS I/۱۱۵T-۱۰۰۰-۱۸۲۸-BZ-M-CL-R

ELCIS XZ۱۱۵TB-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-B-N-CW-R۰۶

ELCIS I/ZV۳۸LP-۲۵۴۰-۵-BZ-N-VG۲-R-۰۱۵

ELCIS ۳۸-۲۵۴۰-۱۸۲۸-BZ-N-CV

ELCIS I/LY۹۰A-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZ-N-CW-R-۰۳

ELCIS ۱۱۵R-۳۶۰-۸۲۴-BZ-B-CL-R

ELCIS ۴۶-۱۰-۲۵۴۰-۱۸۲۸-BZ-N-CV

ELCIS ۴۶۸-۲۵۰-۸۲۴-BZ-B-CV-R-۰۱

ELCIS I/X۴۶P۸-۲۵۶-۱۸۲۸-B-B-CV-R-۰۱

ELCIS  ۹۵۸C-۲۰-۳۰۶۰-CW-S-G-۲۱

ELCIS I/XB۸۰-۲۰۰۰-۸۲۴-B-CM

ELCIS ۴۷۱۲۷/۱۲۰/۲۴/M/K/CV/R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱۱۵K-۵۰۰/۵۰۰-۸۲/۸۲-۵B-B-MN-R

ELCIS ۱۱۵T-۵۰۰-۸۲۴-BZ-B-CM-R

ELCIS ۴۶P۶-۱۰-۱۸۲۸-MV-CV-R-۰۱

ELCIS ۴۶۱۰-۲۵۰۰-۱۸۲۸-B-K-CV-R۰۱

ELCIS XZ۱۱۵TB-۱۰۲۴-۱۰۳۰۳-BZN-CWR-۰۳

ELCIS MM۱۰۰۲-G-۵۱۲-۱۸۲۸ KP-CM-R

ELCIS EL۱۱۵A۷۲۰S۵/۲۸P۱۱S۳MR-۰۰۳

ELCIS ۱۱۵R/۳۶۰/۸-۲۴/BZ/B/CL/R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS I/۱۱۵R-۱۸۰۰۰-۸۱۵-BI-C-CL-R

ELCIS ۹۵۹CS ۱۳/۱۲/۱۴/G/SL/۰/PRL

ELCIS Y۹۰A-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CW-R-۰۱

ELCIS ۶۳-۱۵۰۰-۸۲۴-BZ-B-CM-R

ELCIS ۳۹۰-D-۳۶۰-۱۸۲۸-KPEG-۹۷۰۴۵

ELCIS ۱۱۵-۱۰۰۰-۸۲۴-BZ-L-CL

ELCIS ۱۱۵-۲۵۰۰-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۶۴B-۱۰۲۴-۵-BZ-N-CD

ELCIS RV۱۶-۱۲۰-۵-BZ-N-۱۰   ۵VDC

ELCIS A۱۱۵R-۱۰۲۴-۸۲۴/۵

ELCIS ۶۳S-۱۰۲۴-۱۸۲۸-BZ-L-CH-R

ELCIS MM۱۱۵۱-G-۴۰۹۶-۸۲۴-S-CL-R

ELCIS ۱۱*۱۱*۳۰

ELCIS ۱۱۵R-۵۰۰-۵-BZ-N-CV

ELCIS ELM۱ ECS۳۷

ELCIS ۱۵۹B-۱۰۰۰-۸۲۴-B-B-CM-R

ELCIS XZ۱۱۵TB-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-B-N-CV-R۸۰۶

ELCIS ۳۱۰-۰۰۱۰۸۱-۰۵۱۲

ELCIS E۶-۳۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CD

ELCIS MM۱۰۰۲-G-۱۰۲۴-۱۸۲۸-KP-P-CM۶-R

ELCIS I/X۴۷RC۸-۵۰۰-۸۲۴-B-B-CO۱-R

ELCIS ۴۵CC-۲۰۰-۲۲۴-B-B-CD

ELCIS ۹۰A-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-BZ-N-CW-R

ELCIS I/Z۵۹C۱۵-۲۰۴۸-۱۰۳۰-BZL-CV-R۰۲

ELCIS ESM/۱۱/۱۱ 

ELCIS ۳۸-۱۲۰۰-۱۸۲۸-B-B-CV-R-۰۲

ELCIS I/۵۶-QE-۵۰۰-۱۸۲۸-B-B-CE-R

ELCIS XV۷۲۱۰-۱۰۰۰-۱۸۲۸-B-B-CD-R

ELCIS C۸C۸-۱۲-۸۲۴-B-B-CV-R-۰۱

ELCIS ۵۶QE-۵۰۰-B-B-CE-R

ELCIS XVT۲۶-۲۰۰۰-۱۸۲۸-B-B-CD-R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS XMVP۵۱-۱۰۰-۵-B-N-VM۵-۰۳S

ELCIS X۴۸۶-۱۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CV-R-۰۲

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZ-C-CL-R

ELCIS XZG۱۷۲CB-۲۵۰۰-۵-BZ-N-CV-R-۰۲

ELCIS ۵۸S-۲۵۰۰-۲۴-BZ-X-CL-R

ELCIS E/X۴۷RC۸-۵۰۰-۸۲۴-B-CQ۱-L-I

ELCIS ۹۵۸HP۱۳/۱۲/۱۰/B/DP/۰/۳PG

ELCIS ۹۵۸HP-۱۲-۱۲-۱۰-B-DP-W-۳PG

ELCIS RL-۱۲*۱۲DL۵۲D۴۲

ELCIS I/۹۰-۵۰۰۰-۵-BZ-N-CL-R

ELCIS L۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R+

ELCIS ۹۵۸H ۱۲/۰۰/۱۰/B/PP/۰/CV

ELCIS X۱۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZ-N-CW-R-۰۳

ELCIS X۱۱۵T-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-MS-R

ELCIS ۲۷-۱۵۷-۵-BZ-N-CV-۰۱

ELCIS WAC ۲۵-۱۰-۱۰

ELCIS ۶۳/۴۰۹۶/۱۰۳۰/B/B/CM/R

ELCIS LA۹۰A-۲۰۴۸-۱۲۳۰-BE-C-CV-R-۰۳

ELCIS MOD,۶۳-۴۰۰۰-۸۲۴-BZ-B-CN

ELCIS I/۱۱۵R-۲۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS ۹۵۸HP۱۲-۱۲-۱۰-B-DP-W-۳PG

ELCIS ۱۰-۲۵۰۰-۵-BZ-N-CVK-R-۰۲

ELCIS ۳۶۰۴ IT۳۱۰۶ ۱۸-۱S

ELCIS ۳۵۹Z۱۰/Z/۴۰۹۶/۵/NPN/PARALLED/

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZ-C-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS Y۹۰A-۳۶۰-۱۲-۳۰-B-C-C

ELCIS MEFK۳۰۰/۱۸۲۸/BZ/Q/۱۰۰/۱/SM/R

ELCIS E۵۹-C۱۵-۲۰۴۸-۱۰۳۰-b۲L-CV-۷۰۲

ELCIS ۶۴B-۱۰۲۵-۵-۱۳۸-N-CD无此型号

ELCIS E۶-۲۰۰-۱۸۲۸-BZ-U-CV-۰۵

ELCIS A۷-۴۶B-۵۰۰-۵-BE-N-CV-R-۰۱

ELCIS YM۹۰A-۲۰-۸۲۴-BZ-B-CM

ELCIS XA۱۱۵R-۱۰۲۴-۸۲۴/۵-B-C-CM-R

ELCIS XYM۶۳-۱۰۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CM-R

ELCIS ۱۱۵T-۲۵۰۰-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۶۴-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CD

ELCIS W۹۰-۱۸۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۵-B۳-NCW-R-۰۳

ELCIS I/۵۰-۱۰۰۰-۱۲۲۴-D۲-H-CVK-۰۲

ELCIS I/XJV۴۶-۵-۱۰۰۰-۵-BE-N-CVR

http://peymanelc.com/

ELCIS ET۱۰-۱۲

ELCIS I/۴۵CB-۱۰۲۱-۵-BZ-N-CD

ELCIS ۱۱۵/۱۰۲۴/۱۰۳۰۵/BZ/C/CL/R

ELCIS LZ۵PC۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-VC-R-۰۱

ELCIS  ۱/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۱۳۵-BZNC

ELCIS XM۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL

ELCIS MM۱۰۰۲-G-۵۱۲-۱۸۲۸-KP-CM۶-R

ELCIS I/X-۱۱۵-۶۰۰-۵-B-L-CM-R ۵۰۱۰۲۱۴

ELCIS ۹۰H۱۰/۱۰۰۰/۱۰۰۰/۸۲۴/BZ/N/CL/R

ELCIS X۵۹DU۸-۳۶۰

ELCIS I/X ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-BZ-N-CL

ELCIS ۹۰A۱۰/۶۰۰/۸۲۴/BZ/N/CL/R

ELCIS ۴۰-۶-۳۶۰-۵-BZ-N-CVK-R۵

ELCIS P۶۴C-۲۰۰۰-۵-BZ-N-CD

ELCIS I/۱۱۵T-۵-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS A۳۵۸HJ۱۰/G/۱۰۲۴/۸۲۴/S/CV/R

ELCIS RDC-۲۰-DIA۱۰-۲۰-DIA۹۵۲

ELCIS ۱۱۵/۱۰۲۴-BZ-N-CL-R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS I/Z۱۱۵-۲۰۰۰  ۸۲۴/۵-B-N-CM-R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-BZN-CWR۰۳

ELCIS ۹۰CD/۴۵۰۰۰۰/۵/BZ/N/CV/R

ELCIS ۹۰CBB۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰-B۲-M-CV-R

ELCIS L۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS XMM۱۰۰-۲-G-۱۰۲۴

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵BCN-CW۲۰۳

ELCIS MS/۴۰۰/۵/BZ/KCM V۰۰۰۲

ELCIS ۹۵۸HP۱۲-۱۲-۱۰-B-DP-۰-۳PG

ELCIS MM۱۱۵-۱-G-۴۰۹۶-۸۲۴-S-CL-R

ELCIS ۶۳-۱۰۰۰-۵-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۹۲-۳۶۰۰۰-۸۲۴/۵-BZ-N-CV-R-۰۳

ELCIS Z۵۹C۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-VL-R-۰۱

ELCIS L۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱۰۲۴imp,۱۵vdc (۱×P۸۰۰۱-۱,HTL)

ELCIS ۶۴ B-۲۰۰۰-۵-BI-N-CD

ELCIS X۱۱۵-۱۰۰۰-۵-BZ-L-CM-R

ELCIS I/X۴۷RC۸-۵۰۰-۸۲۴-B-B-CQ۱-R

ELCIS A۳۵۸S-۶G-۲۰۴۸-۱۸۲۸-L-CM۵-AR-

ELCIS ۱۱۵R/۳۶۰/۸-۲۴/BZ/B/CL/R

ELCIS ۶۴B/۲۰۰۰/۵/BZ/N/CD

ELCIS D۶۱۰-۲۰۰-۱۸۲۸-BZ-VM-R-۰,۵

ELCIS SIEM-NK-۱۵-۲۰

ELCIS ۲۷-۸۰۰-۵-BZ-B-CV-۰۱

ELCIS Z۱۱۵-۷۲۰-۸۲۴-B-B-CM-R

ELCIS I/۴۶P۶-۱۰-۱۸۲۸-MK-CV-R

ELCIS ۱۱۵-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۰-۱۰-۹-B-B-MMR

ELCIS ۹۰H۱۰/۲۰۰۰/۲۰۰۰/۸۲۴/BZ/N/CL/R

ELCIS ۱۱۵T-۱۰-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS I/Z۵۹C۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-VL-R-

ELCIS MM۱۰۰-۲-G-۶۴

ELCIS ROTEX-GS۱۴ ۸۰SHA-GS ۲.۱-۱۵

ELCIS ۶۳-۳۶۰-۱۸-۲۸V-B-B-CM-R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS TORINO HX ۲۱۳۲۸۷ ۹۰A/۴۰۰/۸۲۴/B

ELCIS ۵۸-۳۶۰۰-۱۸۲۸-BZ-N-SL

ELCIS XYM۶۳-۵۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CM

ELCIS I/۶۴B/۲۰۰۰/۵/BZ/N/CD

ELCIS AF۵۰۰-G-۹۷-۱۸۲۸-S-CL-R

ELCIS ET۱۲-۱۲

ELCIS RC۲   ۶۵۰ rpm

ELCIS I/X۵۸H-۶۰-B-C-CD-R

ELCIS I/۵۸HP-۱۰۰۰۰-۵-BZ-C-CV-۰۱

ELCIS W ۹۰ ۱۹۰۰۰ ۸۱۵ BZ C CK R

ELCIS I/۱۱۵TB-۲۰۴۸-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۶۳-۱۰۰۰۰-۵-BZ-C-CL-R

ELCIS ۵۹C۱۵-۲۰۰-۸۲۴-BZ-CV-R-۰۱

ELCIS XMM۱۰۰-۱-G-۲۰۴۸

ELCIS MM۱۰۰-۲-G-۲۰۴۸

ELCIS I/X۴۷RC۸-۵۰۰-۸۲۴-M-CQ۱-R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-۱۳B-W-CW-R-۰۳

ELCIS MM۱۰۰-۲-G-۴۰۹۶

ELCIS AF۱۳S۱۰M+۹۵۸SS۱۳/۱۲/۰۶/G/SL

ELCIS ۵۹C۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰-BZL-CV

ELCIS ۴۵CC-۲۰۰-۸۲۴-BZ-B-CD

ELCIS I/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BIZ-C-CL-R

ELCIS ۱۱۵BT-۱۰۲۴-۱۸۲۸/۵-BZ-N-CV-R-۰۱

ELCIS I/۱۱۵TB-۱۰۰۰-۸۱۵-B-C-CM-R

ELCIS C۱۱۵R-۱۰۰۰-۵-B-C-CL-R

ELCIS I/۶۳-۵۰۰۰-۵-BZ-N-CL-R

ELCIS LZ۵۹ZMA۱۵۱۰۲۴۱۸۲۸۵BNCNR۰۱

ELCIS I/۷۲۸-۱۲۵۰-۵-BZ-N-CL-R

ELCIS EL۵۸H۳۶۰E۸/۲۴L۱۰*۶۹R

ELCIS L۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱۱۵-۲۵۰۰-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۴۶۱۰-۱۸۰-۲۴-BZ-K-CV-R۵

ELCIS ۴۰۶-۳۰۰۰-۱۲۲۴-BZ-R-CVK-K

ELCIS XA۵PC۱۲-۶۰-۸۲۴-B-B-CV-R-۰۵

ELCIS ۱۱۵-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ

ELCISXA۷۲۱۰-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CV

ELCIS VX۹۰A-۲۳۰۴-۵-BE-C-VD-R-۰.۵۰

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS E۹۸-۵۰۰-۸۲۴-BZ-K-CV-R-۰۱

ELCIS GAK۹۱۵//۱۱NPN//۵SGT//۱۲B۱۲BR

ELCIS MM۱۱۰۲-G-۵۱۲-۱۸۲۸-KP-CM۶-R

ELCIS I/X-۴۷RC۸-۵۰۰-۸۲۴-B-B-CQI-R

ELCIS ۴۰۰ ۹۴۳۲_۴_۰۹/۰۴

ELCIS V.۱۱۵R.۲۰۰۰.۵.B.C.CL.R%

ELCIS I/X۵۸H-۶۰-۵-B-C-CD-R

ELCIS LY۹۰A-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R-۰۱

ELCIS ۱۱۵TB-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ESG۸/۸

ELCIS ۱۱۵R-۲۰۰۰-۱۰۳۰-BZ-CM-R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۷۲۱۰-۳۶-۸۲۴-BZ-B-CW-R-۰۱

ELCIS ۹۵۸HS ۱۲/۱۲/۱۰/B/S۲/۰/CRW(۱M)

ELCIS ۱۱/۰۰ ۹۱۱۱۸۲ ۱۳۸c۸-۵۰۰-۳۲۴/۵-B

ELCIS XMM۱۰۰۲-G-۲۰۴۸-۱۸۲۸-KP-CM۶-R

ELCIS ۱۱۵R-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZ-N-CW-۰۳

ELCIS L/RPF/۲۰۰۰/۱۰

ELCIS H۱۱۵TB۱۰-۲۰۴۸-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS I۱۶H۴۵-P۵-۲۲-۱۰۲۴-B-R-LH۱۵۰

ELCIS XA۵۹C۱۲-۶۰-۸۲۴-B-B-CV-R-۰۵

ELCIS ۳۸S۶/۲۰۰/۵۳۰/BZ/B/CV/R

ELCIS XM۶۳-۴۰۰۰-۵-BZ-C-CL-R

ELCIS ۶۳-۱۴۴۰-۵-B-N-CL-R

ELCIS ۱۱۵T-۱۰۰۰-۸۱۵-B-C-CM-R

ELCIS A/۹۵۸HP-۱۲-۱۲-۱۰-۱۳-DP-۰-۳PG

ELCIS I/۴۵CC-۲۰۰-۸۲۴-BZ-B-CD

ELCIS XP۴۶P۶-۱۲۵-۱۸۲۸-BZ-B-CV-R-۰۷

ELCIS ۹۵۸HP۱۲-۴۰۹۶-B-B۱-DP-O

ELCIS ۳۹۰-D-۳۶۰-۱۸۲۸-KP-L-CM۵-R

ELCIS ۱۱۵R۳۶۰۸۲۴B۲CLR

ELCIS ۵۸S-۵۰-۸۲۴-BZ-CM

ELCIS ۱/۶۳-۱۸۰-۱۸۲۸-BZ-CM

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS A۳۵۸HD۱۸۱۸۲۴/-/-P/CL/R

ELCIS Z۵۸S-۱۰۲۴-۵-BZ-N-CW-R IP۶۶

ELCIS X۱۱۵-۶۰۰-۵-B-L-CM-R

ELCIS ۱/۴۵CC-۱۰۰۰-۵-BZ-Y-VN-۰۲

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CW-R-۰۲

ELCIS I/Y۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰-BZ-L-CW-R-۰۲

ELCIS C۹CS۱۵۹۲V۰۱۱,:TE۲۲۰۵۱

ELCIS I/۶۴B-۲۰۰۰-۵-BZ-N-CD

ELCIS ۹۵۸H۱۶/۰۰/۱۰/B/P۱/۰/CV

ELCIS ۱۱۵R-۲۵۰۰۰-۵-BZ-N-CV-R-۰۱

ELCIS X/۴۵CC/۱۰۰۰/-۵/BZ/Y/VN/۰۲

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۸۲۸-۵-BZN-۶LR

ELCIS ۹۰D-۳۰۰۰۰-۵-BZ-T-CV-R

ELCIS ۵۹UMA۱۰/۱۰۲۴/۱۰۳۰/BZ/L/CV/R

ELCIS ۶۳-۹۵۲-۱۰۰۰-۵-BZCC۲R

ELCIS I/۴۵-۶۰۰۰-۵-BZ-N-CV-R۰۱

ELCIS I/۵۸H-۲۰۴۸-۵-BZ-Y-CV-۰۱

ELCIS X۴۶۶-۵۰۰-۵-BZ-N-CV-R-۰۱

ELCIS S۹۲-۱۸۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CV-۰۳

ELCIS ۵۹UMA۱۴/۱۰۲۴/۱۰۳۰/BZ/L/CV/R

ELCIS XYM۶۳-۱۰۰-۵-BZ-C-CL-R

ELCIS I/XGV۴۶۵-۱۰۰۰-۵-BZ-N-CN-R-۰۱

ELCIS X۶۳-۳۶۰-۱۸۲۸-M-P-CM

ELCIS ۵۸-۱۵۰۰-۵-B۲-N-CE-R

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS X۲۱۱۵TB-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-B-N-CV-R۰۶

ELCIS C۵۰-H-۱۰۲۴-ZCU۴۸P

ELCIS ۵۸S/۵۰/۸۲۴/BZ/CM/

ELCIS AF۱۳P ۱۰M-B-۱۰۰-۱۰۳۰-۳PG

ELCIS LK۱۲-۴۰-۱۱۱۱K

ELCIS I/۹۰-۲۰۰۰۰-۱۸۲۸۵-bz-n-cl

ELCIS MOD ۱۱۵-۲۵۰۰-۸۲۴-BZ-B-CM-R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BGN-CW۱۰۳

ELCIS ۳۰/۱۰۲۴/۵/BZ/N/CVK

ELCIS ۱۱۵-۶۰۲۴-۱۲۳۰

ELCIS C.۱۱۵R.۱۰۰۰.۸۱۵.B.C.CL.R%

ELCIS ۱۱۵K-۱۰۰۰/۲۵۰-۱۸۱۸-۲B-B-CKR

ELCIS  IS۶۳۲

ELCIS I/۱۱۵-۲۵۰۰-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۵۸H/۱۰۲۴/۱۰۳۰/BZ/L/CV/R

ELCIS X۳۶۵-G-۳۶۰-۱۸۲۸-BZCDR

ELCIS ۱۱۵-۱۰۰۰-۱۲۳۰-BZ-C-C

ELCIS I/X۴۷RC۸-۵۲۰-۸۲۴-B-B-CQ۱-R

ELCIS encoder:I/W۹۰-۱۸۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-C

ELCIS ۱/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZN-CWR۰۳

ELCIS CS۱۵۹۲ 

ELCIS I/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۸۲۸۵-BZ-N-CL-R

ELCIS I/XJV۴۶۵-۱۰۰۰-۵-BZ-N-CV-R-۰۱

ELCIS XLA۵۹ZMA۱۵-۱۰۲۴-۸۲۴-BZ-L-CV-R-

ELCIS I/XA۵۹C۱۲-۶۰-۸۲۴-B-B-CV-R-۰۵

ELCIS ۹۵۸HP ۱۲/۱۲/۱۰/B/DP/W/۳PG

ELCIS ۱۱۵-۲۰۰۰-۱۰۳۰-B-B-CM-R

ELCIS ۱۲*۳۵mm联轴器

ELCIS ۵۸H/۱۰۲۴/۵/BZ/N/CV/R

ELCIS ۶۴B-۱۰۲۴-۵-B۲-N-۷

ELCIS ۱۵F۱۰-۵S-۳۰-۱۰۰۰-C-A-۱۰۰۰

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS ۵۹UMA۱۵/۱۰۲۴/۱۰۳۰/BZ/L/CV/R

ELCIS X-MM۱۰۰-۱-B-۵۱۲-۱۸۲۸-B-P

ELCIS ۳۹۰-۱۰۲۴-۱۸۲۸-V-CL

ELCIS X۴۶P۶-۱۲۵-۱۸۲۸

ELCIS I/W۹۰-۱۰۰۰۰-۸۲۴/۵-BZ-C-CL-R

ELCIS I/۱۱۵R-۱۸۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS LZ۵۹C۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CH-R

ELCIS ۱۱۵K/۵۰۰/۵۰۰/۸۲/۸۲/۵B/B-MN-R

ELCIS I/۱۱۵-۱۰۲۴-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱۱۵T-۳۶۰-۸۲۴-BZ-B-CMR/BPB۱۱/۲C

ELCIS CAK۹۱۵//۱۱NPN//۵۵GT//۱۲B۱۲BR

ELCIS EF۱۵۰-۵-۱۳۲-C۱۰۰۱CLR

ELCIS ۱۱۵R-۳۶۰-۸۲۴-BZ-B-CL-R

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZN-CWR۰۳

ELCIS X۴۶۵-۵۰۰-۵-BC-N-CB-V-R-۰۱

ELCIS ۱۱۵-۱۰۲۴-۱۰۳۰۵-BZN-CWR۰۳

ELCIS I/۶B-۱۰۲۴-۵-BZ-N-CD

ELCIS E۶-۱۲۰-۱۸۲۸-M-B-CD+VDF

ELCIS ۷۰۰۵۳۸۶ ۳۰۵/۷۱/۱۱۵R-۱۸۰۰۰-۸۱۵-

ELCIS I/ZG۵۹C۱۵-۱۰۰۰-۸۲۴-M-CV-R-۰۳

ELCIS XYM۶۳-۵۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CM-R

ELCIS RV۱۶-۲۲۰-۵-B۲-N-۱۰

ELCIS ۹۵۸HS۱۳/۱۲/۱۰/G/S۲/۰/CRW

ELCIS ۴۶۷-۴۰-۱۸۲۸-M-B-CV-R-۰۱

ELCIS W-۱۱۵-۱۰۰۰۰-۸۲۴۵-BZ-N-CL-R

ELCIS I۱۶H-۴۵P-۵۵۲۲-۱۰۲۴-BR-LH۱۵۰

ELCIS ۱/۹۰A-۱۰۲۴-BZ-C-CL-R

ELCIS I/E۶-۳۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-CD۰۰۰۶

ELCIS I/Y۹۰A-۳۶۰-۱۲۳۰-B-C-CW-۰۳

ELCIS ۳۵۹Z۱۰/G/۴۰۹۶/۵/-۱--/CV/R

ELCIS PAGUAG  PAGUFLEX   PLUS

ELCIS ITD۲۱A۴Y۲۹۱۰۲۴NID۲SR۱۲S۱۲IP۶۵

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS A/X۳۹۰-۱۰۲۴-۱۲-V-CM۵

ELCIS GI۱۱۵-۲۰۴۸-۰۳۰-۵-BZ-C-CL-R

ELCIS XYM۶۳-۲۵۰-۵-BZ-C-CL

ELCIS ۹۵۸S ۱۰/-/۰۶/G/P۱/۰/CV

ELCIS ۱۱/۰۰  ۹۱۱۱۸۲  ۱

ELCIS ۶۳S-۱۰۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS E۶-۶۲۵-۵-M-K-CD-R

ELCIS E۶۸/۵۰۰/۱۲/BZ/H/CV/A

ELCIS CZ۲-۱۱۰۰۰۰۹-L۱۱۵/۱۰۲۴/۱۰۳۵/BZK

ELCIS ۴۰۱۰۴۷۸۱ ۱۰/۰۴

ELCIS ۳۰۶/۱۰۰/۱۲۲۴/BZ/R/CW/A

ELCIS ۵۹C۱۵-۲۵۰۰-۱۸۲۸-B-B-CV-R-۰۱

ELCIS M۵-۲۰۰۰-۸۲۴-B-B-CM

ELCIS I/۴۶۱۰-۱۰۰۰-۱۸۲۸-BZ-B-VM-R-۰,۵

ELCIS ۶۲CB-۱۰۲۱-۱۸۲۸-BZ-B-CV-R-۰۱

ELCIS ۳۸-۲۰۰۰-۱۸۲۸-B-B-CV-۰۳

ELCIS E۶-۳۰۰-۱۸۲۸-M-B-CD

ELCIS ۴۰۶/۲۵۰۰/۱۰۳۰/BZ/H/CV/R

ELCIS I/۱۱۵TB-۱۰۰۰-۸۱۵-BZ-C-CL-R

ELCIS L/F۳۰۰SP-۱۲-۴۰۹۶-Y-G-P-O-SL-O-

ELCIS Y۹۰A-۳۶۰-۱۲۳۰-B-C-CV-۰۳

ELCIS V۱۱۵R-۲۰۰۰-۵-B-C-CL-R

ELCIS W/۹۰/۱۸۰۰۰/۸۱۵/BZ/C/CL/R

ELCIS W۹۰ ۱۸۰۰۰ ۸۱۵ BZ C CL R

ELCIS W۱۱۵R/۱۸۰۰۰/۸۲۴/۵/BZ/N/CL/R

ELCIS ESM-۶.۳۵-۶.۳۵

ELCIS I/۵۶QE-۵۰۰-۱۸۲۸-B-B-CE-R

ELCIS ۱۱۵R-۳۶۰-۸۲۴-BZ-CL-R

ELCIS X۱۱۵-۱۰۰۰/۲۵۰-۱۸/۱۸-۲B-B-CK-R

ELCIS MS۳۱۰۶A۱۸-۱S

ELCIS H۱۱۵TB۱۰-۲۰۴۸-۱۲۳۰-BZ-C-CL-R

ELCIS ۱۱۵TB-۱۰۰۰-۱۸۲۸-B-B-CM-R

ELCIS ۳۴۱۰۰۰۳R

ELCIS ۹۵۹CP۱۳/۱۲/۰۸/B/DP/۰/۳PG

بازرگانی پیمان الکتریک (۳۳۹۹۳۰۵۵-۰۲۱  /  ۳۳۹۹۳۰۰۹-۰۲۱)

ELCIS I/۱۷۲CD-۲۵۰۰-۵-BZ-N-CL-R

ELCIS ۱۱۵T ۵۰۰-۸۲

تماس با: بازرگانی پیمان الکتریک   ارسال پیغام به بازرگانی پیمان الکتریک
 آگهی های دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
كانكتور,قیمت کانکتور,فروش کانکتور نظامی,پین کانکتور
ترمودیسک,سنسور حد,سنسور حرارتی
فروش اتوترانس,قیمت واریاک,قیمت واریابل
ترانسفورماتور افزاینده برق,ترانس اتوماتیک سرو موتوری,ترانسفورماتور افزاینده برق
نمایندگی فروش استابلایزر,نمایندگی استابلایزر
ترمودیسک ,نرمال فیوز, ترمو فیوز,سنسور حرارتی, سنسور دما
خرید لایت ارستر,قیمت لایت سرج ارستر,لایت سرج ارستر,سرج ارستر لایت
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
ترانس متغیر
کوپلینگ 6 به 6 ,خرید کوپلینگ,کوپلینگ سانجیل,کوپلینگ sungil,کوپلینگ آلومینیومی,قیمت کوپلینگ
فروش پل دیود,خرید سمیکرون,دوبل تریستور,خرید آی جی بی تی,نمایندگی semikron
ترانس اتوماتیک 15 کیلو
خرید انکودر الترا Eltra
نمایندگی فروش رزولور
فروش انکودر تی آر آلمان TR
نمایندگی انکودر سیک sick
نمایندگی انکودر کوبلر kuebler
کد های اینکودر سیک sick
کد های اینکودر کوبلر kubler
انکودر چیست ؟
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکودر سیک sick encoder
فروش استابلایزر یاسکاوا yaskawa
فروش استابلایزر دلتا delta
فروش ترانس تقویت برق
فروش ترانسدیوسر
فروش ترموسوییج
فروش مقاومت ترمز
انکدر کوبلر kubler
فروش کوپلینگ انکدر
فروش انکدر بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکدر بامر آلمان baumer
فروش وریستور V271HA40
ارستر EPCOS
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز سیبا SIBA
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش انکدر کوبلر آلمان kubler
فروش مبدل اینترفیس موترونا motrona
 محصولات دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش فیوز سیبا SIBA
تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - استابلایزر تکفاز و سه فاز - SVC-33 - SVC-11
تثبیت کننده ولتاژ - تثبیت کننده برق - استابلایزر - استابیلایزر
SVC-11-1.5
فروش استابلایزر سه فاز دلتا
فروش استابلایزر تکفاز دلتا
 درخواست های بازرگانی پیمان الکتریک
 گالری تصاویر بازرگانی پیمان الکتریک
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح