صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
خرید انکودر الترا Eltra
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 

شرکت الترا ELTRA  ایتالیا در سال ۱۹۸۵ تاسیس گردید که زمینه فعالیت این شرکت تولید انکودر شفت دار، انکودر مادگی، انکودر افزایشی، انکودر خطی، انکودر ابسولوت multi turn،  انکودر ابسولوت single turn می باشد.

انکودر الترا eltra encoder  قابل استفاده در صنایع کاشی و سرامیک ، نساجی ،  سیمان ، چوب ، ماشین آلات سنگین و ...  است.

بازرگانی پیمان الکتریک افتخار همکاری با این شرکت را جهت سهولت و دسترسی آسان و کالای با کیفیت و اصل برای مشتریان و همکاران گرامی را در ایران فراهم میسازد.

در زیر برخی از نمونه های قابل ارئه ی انکدر های الترا ایتالیا معرفی میگردد.

 

Eltra EH۱۱۵A۱۰۲۴/۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۳PR۲,۲۶۲

Eltra EH۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L/۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۳PR

Eltra EH۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۳MR

Eltra EH۱۱۵A۲۰۰۰Z۵L-۲۰۰۰Z۵L۱۱X۳MR.۳۰۵

Eltra EH۱۱۵A۲۰۴۸Z۸/۲۴L-Z۸/۲۴L۱۰X۳MR

Eltra EH۱۱۵R۵۱۲/۵۱۲Z۸/۲۴L۱۱X۳PR.۲۶۲+۲۴۰۰

Eltra EH۳۸A۱۰۰۰S۵L۶X۳PR

Eltra EH۳۸A۱۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR.۵۵۸

Eltra EH۳۸A۲۵۰S۸/۲۴P۶X۳PR

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴C۶X۳PR

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴N۶X۳PR۲

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR ۱۰۲۴۲

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR.۰۵۰

Eltra EH۳۸A۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR.۵۵۸

Eltra EH۳۸A۵۰۰Z۲۴P۶X۳PR۰۵

Eltra EH۳۸A۵۰۰Z۵L۶X۳PR

Eltra EH۳۸A۵۰۰Z۵L۶X۳PR.۰۸۶

Eltra EH۳۸B۲۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR۱

Eltra EH۳۸B۲۲۵S۸/۲۴P۶X۳PR۳

Eltra EH۳۸B۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR۱۵

Eltra EH۳۸B۵۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR۵

Eltra EH۳۸B۵۰۰Z۵L۶X۳PR۱.۰۰۰

Eltra EH۳۸B۵۰۰Z۵L۶X۳PR۱۰

Eltra EH۳۸B۵۰۰Z۸/۲۴P۶X۳PR۱۵

Eltra EH۳۸B۵۰S۸/۲۴P۶X۳P

Eltra EH۳۸D۱۰۰۰S۵L۶X۳PR

Eltra EH۹۰A۲۵۰۲۰۰۰S۸

Eltra EH۹۰A۲۵۰۲۰۰۰S۸۲۴

Eltra EH۹۰A۲۵۰۲۰۰۰S۸

Eltra EL۱۱۵A۱۰۰۰S۸/۲۴L۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴S۵/۲۸P۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴S۵L۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴S۸/۲۴L۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۵/۲۸۲۱۱X۶MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۱S۳MR.۷۵۳

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۱S۳PR.۷۵۳

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۵L۱۱X۳MR PPR۱۰۲۴

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱S۳PR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۶MR

Eltra EL۱۱۵A۲۰۰۰S۵/۲۸P۱۰X۶MR

Eltra EL۱۱۵A۲۰۰۰S۵/۲۸P۱۱X۶MR

Eltra EL۱۱۵A۳۰۰Z۵/۲۸P۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۵۰۰S۵/۲۸P۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۵۰۰S۸/۲۴P۱۱X۳MR

Eltra EL۱۱۵A۸۰۰Z۵/۲۸P۱۱X۳MR

Eltra ER۱۱۵A۱۰۰S۵/۲۸P۱۰X۶MR

Eltra ER۱۱۵A۱۰۲۴S۵L۱۱X۳MR

Eltra ER۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۶MR

Eltra ER۱۱۵A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۱X۶MR.۰۳۷

Eltra ER۱۱۵A۱۲۵۰Z۵/۲۸P۱۱X۶MR

Top of Form

Bottom of Form

Eltra ER۳۰E۵۰۰Z۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra EL۳۰E۱۰۰S۸/۲۴C۴X۳PA

Eltra EL۳۰E۱۰۰S۸/۲۴C۶X۳PA

Eltra EL۳۰E۱۰۰S۸/۲۴C۶X۳PRA

Eltra EL۳۰E۱۰۰S۸/۲۴P۴X۳PA۲

Eltra EL۳۰E۱۰۲۴Z۵/۲۸P۶X۳PA

Eltra EL۳۰E۱۰S۵/۲۸P۴X۳PA۰,۲+C

Eltra EL۳۰E۱۰S۸/۲۴P۴X۳PA۰,۲+C.

Eltra EL۳۰E۱۰Z۵L۴X۳PA

Eltra EL۳۰E۲۰S۵/۲۸P۴X۳PA۰,۲+C

Eltra EL۳۰E۲۰S۸/۲۴P۴X۳PA۰

Eltra EL۳۰E۲۰S۸/۲۴P۴X۳PA۰,۲+C

Eltra EL۳۰E۲۵۰۸S۸/۲۴C۴X۳PA۲

Eltra EL۳۰E۲۵۰S۸/۲۴P۴X۳PA.۳۹۲

Eltra EL۳۰E۳۶۰Z۸/۲۴P۶X۳PA

Eltra EL۳۰E۵۰۰S۸/۲۴P۴X۳PA.۳۵۸

Eltra EL۳۰E۵۰Z۵/۲۸C۶X۳PA

Eltra ER۳۰E۱۰۰۰S۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۱۰۰۰Z۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۱۰۰S۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۱۰۲۴Z۵L۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۲۰۰S۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۲۰۰S۵/۲۸P۴X۳PA۰,۲+C

Eltra ER۳۰E۳۶۰S۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra ER۳۰E۵۰۰S۵/۲۸P۴X۳PA

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۵/۲۸P۶X۶PR۱

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۵/۲۸P۶X۶PR۲.۰۰۴C

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۵/۲۸P۶X۶PR۵

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۸/۲۴L۶X۳PR.۳۹۷

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۸/۲۴L۶X۳PR.۶۷۶

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰S۸/۲۴L۶X۳PR.G۷۲۹

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸C۶X۶PR

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۳PR

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۳PR۱

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۶PR.۰۰۴C

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۶PR۲.۰۰۴C

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۶PR۲.۹۱۵

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۸X۶PR.۵۷۸

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵L۶X۶PA۲

Eltra EL۴۰A۱۰۰۰Z۵L۶X۶PA۲.۰۰۴C

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۵/۲۴P۶X۳PR۵

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۵/۲۸P۶X۶PR.۲۴۹

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۵/۲۸P۶X۶PR۲

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR۵.۵۷۷۴

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۸/۲۴P۶X۳PR۵.۷۷۴

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۸/۲۴P۶X۶PA

Eltra EL۴۰A۱۰۰S۸/۲۴P۶X۶PR۲.۹۱۵

Eltra EL۴۰A۱۰۰Z۵/۲۸C۶X۶PR۲

Eltra EL۴۰A۱۰۰Z۵/۲۸C۶X۶PR۲.۰۰۴C

Eltra EL۴۰A۱۰۰Z۵/۲۸N۶X۶PA

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰S۵/۲۸۱۰X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰S۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰S۵L۱۰X۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰Z۵/۲۸P۶X۳MR

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰Z۵/۲۸P۸X۶MR

Eltra EL۵۸B۱۰۰۰Z۸/۲۴L۶X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۰Z۸/۲۴L۶X۳JR

EL۵۸B۱۰۰Z۸/۲۴L۶X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴S۵/۲۸P۶X۶PR۲

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴S۵L۶X۶MR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۰X۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۰X۶MR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۰X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸L۶X۶MR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸P۶S۳PSA۵.۶۳۲

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵/۲۸P۸X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵۲۸P۶۳

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵L۱۰X۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵L۱۰X۶PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵L۶X۳MR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۵L۶X۶JR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۰S۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۰X۳PR

Eltra EL۵۸B۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۰X۶JR

Eltra EL۵۸B۱۲۵۰Z۵L۶X۶BA.T

Eltra EL۶۳A۱۰۰۰S۵/۲۸P۸X۶JA

Eltra EL۶۳A۱۰۰۰S۵/۲۸P۸X۶JR

Eltra EL۶۳A۱۰۰۰S۵/۲۸P۸X۶PA

Eltra EL۶۳A۱۰۰S۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EL۶۳A۱۰۰S۵/۲۸P۸X۳MR

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴S۵/۲۸P۱۰S۳JR

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴Z۵/۲۸L۱۰X۶MR

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴Z۵/۲۸P۸X۶PA

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۰X۳PR

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴Z۸/۲۴L۱۰X۶MR

Eltra EL۶۳A۱۰۲۴Z۸/۲۴P۸S۳PR

Eltra EL۶۳A۱۵۰۰Z۵L۸S۳MR.۰۸۶

Eltra EL۶۳A۲۰۰۰Z۵L۸X۳PR

Eltra EL۶۳A۲۰۰S۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EL۶۳A۲۰۰Z۵/۲۸C۱۰S۳MA

Eltra EL۶۳A۳۰۰S۵/۲۸N۹S۳PR

Eltra EL۶۳A۳۴۴Z۸/۲۴L۸X۶MR

Eltra EL۶۳A۳۶۰Z۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EL۶۳A۴۰۰۰Z۵/۲۸PA۱۰X۳JA

Eltra EL۶۳A۴۰۹۶S۵L۸X۶PR

Eltra EL۶۳A۴۰۹۶S۵L۸X۶PR۲

Eltra EL۶۳A۴۰۹۶Z۵L۸X۳PR

Eltra EL۶۳A۴۰۹۶Z۵L۸X۳PR۲.۰۴۱C

Eltra EL۶۳DX۶۳۵S۵/۲۸L۸S۳PR۵.۱۰۲۵

Eltra EL۹۰A۱۰۰۰S۵/۲۸P۱۰۵۳MR

Eltra EL۹۰A۱۰۰۰Z۵/۲۸P۱۰X۳MR

Eltra EL۹۰A۱۰۲۴Z۸۲۴L۱۰X۳MR

Eltra EL۹۰A۲۰۰۰Z۵/۲۸P۱۰X۳MR

Eltra EL۹۰A۲۰۰۰Z۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EL۹۰A۲۰۰۰Z۵L۱۰X۳PR

Eltra EL۹۰A۲۰۰۰Z۸/۲۴L۱۰X۳MR

Eltra EL۹۰A۲۴۰Z۵/۲۸P۱۰X۳MR

Eltra EL۹۰A۲۵۰S۵/۲۸P۱۰S۳MR

Eltra EL۹۰A۳۰Z۵۲۸P۱۰X۳J

Eltra EL۹۰A۴۰۹۶Z۵/۲۸P۱۰X۳PR

Eltra EX۸۰A۱۰۲۴Z۵/۲۸P۱۰X۳PR

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید:

http://www.peymanelectric.com

http://www.peymanelc.com

شماره تماس: ۰۲۱۳۳۹۹۳۰۵۵ / ۰۲۱۳۳۹۹۳۰۰۹

شماره فکس: ۰۲۱۳۶۰۵۷۵۹۳

آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد ۲۰۳

همراه ما در کانال تلگرام باشید:

https://telegram.me/Peymanelcco

 

تماس با: بازرگانی پیمان الکتریک   ارسال پیغام به بازرگانی پیمان الکتریک
 آگهی های دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
كانكتور,قیمت کانکتور,فروش کانکتور نظامی,پین کانکتور
ترمودیسک,سنسور حد,سنسور حرارتی
فروش اتوترانس,قیمت واریاک,قیمت واریابل
ترانسفورماتور افزاینده برق,ترانس اتوماتیک سرو موتوری,ترانسفورماتور افزاینده برق
نمایندگی فروش استابلایزر,نمایندگی استابلایزر
ترمودیسک ,نرمال فیوز, ترمو فیوز,سنسور حرارتی, سنسور دما
خرید لایت ارستر,قیمت لایت سرج ارستر,لایت سرج ارستر,سرج ارستر لایت
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
ترانس متغیر
کوپلینگ 6 به 6 ,خرید کوپلینگ,کوپلینگ سانجیل,کوپلینگ sungil,کوپلینگ آلومینیومی,قیمت کوپلینگ
فروش پل دیود,خرید سمیکرون,دوبل تریستور,خرید آی جی بی تی,نمایندگی semikron
ترانس اتوماتیک 15 کیلو
خرید انکودر الترا Eltra
نمایندگی فروش رزولور
فروش انکودر تی آر آلمان TR
نمایندگی انکودر سیک sick
نمایندگی انکودر کوبلر kuebler
کد های اینکودر سیک sick
کد های اینکودر کوبلر kubler
انکودر چیست ؟
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکودر سیک sick encoder
فروش استابلایزر یاسکاوا yaskawa
فروش استابلایزر دلتا delta
فروش ترانس تقویت برق
فروش ترانسدیوسر
فروش ترموسوییج
فروش مقاومت ترمز
انکدر کوبلر kubler
فروش کوپلینگ انکدر
فروش انکدر بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکدر بامر آلمان baumer
فروش وریستور V271HA40
ارستر EPCOS
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز سیبا SIBA
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش انکدر کوبلر آلمان kubler
فروش مبدل اینترفیس موترونا motrona
 محصولات دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش فیوز سیبا SIBA
تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - استابلایزر تکفاز و سه فاز - SVC-33 - SVC-11
تثبیت کننده ولتاژ - تثبیت کننده برق - استابلایزر - استابیلایزر
SVC-11-1.5
فروش استابلایزر سه فاز دلتا
فروش استابلایزر تکفاز دلتا
 درخواست های بازرگانی پیمان الکتریک
 گالری تصاویر بازرگانی پیمان الکتریک
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح