صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 

بازرگاني پيمان الکتريک نماينده فروش انکدر بامرthalhiem  baumer

در زير کدهاي برخي از انکدر تالهيم ""thalhim encoder به حضورتان معرفي مي گردد:

Baumer Thalheim ITD 01 A 4 4-6 mm2 Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4

Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 1 4 mm2 Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4

Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 4 4 mm2 Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4

Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 6 4 mm2 Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4

Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 9 4 mm2 Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4

Baumer Thalheim ITD 2 A 4 8-14 mm2 Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4

Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y22 10,12,14 mm2 Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4

Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y28 10,12,14 mm2 Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4

Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y29 10,12,14 mm2 Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4

Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y36 10,12,14 mm2 Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 8-14 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 2 8-14 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 3 8-14 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 4 10 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 5 8,10 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4

Baumer Thalheim ITD20A4 Y 10 6-16 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4 Y 14 8-14 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4 Y 15 6-16 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4 Y 16 6-12 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4 Y 21 10,12,14 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 22 10,12,14 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y29 10,12,14 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y34 10 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y36 10,12,14 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y38 8-16 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y40 12 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y50 10 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y64 14 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y 90 10,12,14 mm2 Connector 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y 112 (Nir-) 10,12,14 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD20A4Y 114 10,12,14 mm2 Cable b-x 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 2 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 3 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y10 6-16 mm2 Connector 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y15 (f-rm. Y 1) 6-16 mm2 Cable 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y21 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y22 10,12,14 mm2 Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y28 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y29 10,12,14 mm2 Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y35 10-13 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y36 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 42 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 47 10,12,14 mm2 Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 49 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 56 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 57 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 58 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 59 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 63 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 65 (Nir-) 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 66 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 68 (Nir-) 12 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4

Baumer Thalheim ITD21A4Y69 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y73 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y79 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y82 14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y85 10,12,14 mm2 Connector 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y90 10,12,14 mm2 Connector 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y91 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y99 8,10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y101 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD21A4Y109 (an-dised) 10,12,14 mm2 Cable 100-6000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 10-16 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y 9 10-16 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y18 10-16 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y20 10-16 mm2 Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y22 10-16 mm2 Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y29 10-16 mm2 Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 10-16 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 1 10-16 mm2 Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 2 10-16 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 3 10-16 mm2 Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y22 17-27 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 1 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 2 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 3 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 4 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 5 10-16 mm2 S-cket 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y19 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 20 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 22 17-27 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 23 17-27 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 27 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 34 28,29 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4

Baumer Thalheim ITD40A4Y 36 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 37 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 38 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 40 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 42 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 44 18-27 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 52 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 71 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 72 (Nir-) 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD40A4Y 74 (Nir-) 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y76 (Nir-) 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y78 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y79 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y83 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y84 (Nir-) 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y87 20,22,25,27 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y90 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y92 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y97 18-27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y98 20,22,25,27 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y99 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y100 25 mmA?,is-liert Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y101 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y106 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y107 10-20 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y109 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y110 (heating) 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y114 10-20 mm2 mit Nut Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y116 10-20 mm2 mit Nut Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y123 12 mmA?,is-liert Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y124 10-20 mm2 mit Nut Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y125 12 mmA?,is-liert Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y127 (heating) 10-16 mm2 Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y135 25 mmA?,is-liert Connector 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y136 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y138 (sh-.K.) 14 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y145 (heating) 10-16 mm2 Cable 100-2048 I/U

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 1 10-16 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 2 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 3 10-16 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 4 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 5 10-16 mm2 S-cket 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y19 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y20 18-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y22 17-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 23 17-27 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 24 10-16 mmA?-is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 27 17-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 36 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 37 10-16 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 38 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 40 18-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 52 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4

Baumer Thalheim ITD41A4Y59 27 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y64 (Nir-) 18-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y68 28-30 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y69 28-30 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y70 28-30 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y72 (Nir-) 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y74 (Nir-) 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y76 (Nir-) 18-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y78 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y79 20,22,25,27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 84 (Nir-) 20,22,25,27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 87 20,22,25,27 mm2 Connector 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 90 10-16 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 92 20,22,25,27 mm2 Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 100 25 mmA?,is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 104 20,22,25,27 mm2 Connector 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 109 10-16 mm2 Connector 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 112 10-16 mmA?,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 117 14 mmA?,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD41A4Y 120 (cULus) 17-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y126 10-16 mmA?,isoliert Connector 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm2 Cable 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y147 17-27 mm2 Cable 2000-10000 I/U-NI

Baumer Thalheim ITD 01 B14 4 mm2 Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14

Baumer Thalheim ITD 01 B14 Y 2 4 mm2 Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14

Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mmA?,isoliert Cable box 1024 I/U ITD90A4 ITD90 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 2 38-65 mm2 Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 5 38-65 mm2 Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 7 40,45,50,55,60,65 mm2 Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 8 70,75,80 mm2 Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 9 40,45,50,55,60,65 mm2 Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y16 65,70,75 mmA?,isoliert Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4

Baumer Thalheim ITD 61 A 4 30-50 mm2 Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4

Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 1 30-50 mm2 Connector 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4

Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 4 (Niro) 30-50 mm2 Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4

Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 2 10 16 mm Connector 100 1.024 I/U

Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 5 10 16 mm Cable 100 1.024 I/U

Baumer Thalheim TIL 10, 12, 14, 16 mm Cable 100 2.048 I/U

Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mm, isoliert Cable box 1.024 I/U

Baumer Thalheim ITD 2 B 5 3 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B5 ITD2 B5

Baumer Thalheim ITD 2 B10 6 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B10 ITD2 B10

Baumer Thalheim ITD 2 B14 6 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 1 6 mm2 Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 2 6 mm2 Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y 4 6 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y10 6 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y12 6 mm2 Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y18 6 mm2 Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y20 12 mm2 Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14

Baumer Thalheim ITD2 B14 Y33 6 mm2 Connector 2 60 I/UITD 20 B10 6 mm2 Cable 50-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 1 6 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 2 10,11,12 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 3 10,11,12 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 4 6 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 9 7 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y14 11 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10

Baumer Thalheim ITD 21 B10 6 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10

Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 2 10,11,12 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10

Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 3 10,11,12 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10

Baumer Thalheim ITD20 B14 6 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 1 6 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 2 6 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 9 10 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y10 6 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y11 10 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y25 10 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y28 10 mm2 Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD20 B14 Y63 10 mm2 Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14

Baumer Thalheim ITD 21 B14 6 mm2 Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 1 6 mm2 Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 2 6 mm2 Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 4 10 mm2 Cable 1.000-10000 I/U-NIITD 21 B14 Y 6 ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y 9 10 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y10 6 mm2 Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y11 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y21 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y27 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y28 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y30 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y34 10 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD21 B14 Y44 10 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14

Baumer Thalheim ITD 3 B 3 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B3 ITD3 B3

Baumer Thalheim ITD 3 B10 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10

Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 3 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10

Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 4 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10

Baumer Thalheim ITD 3 B14 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14

Baumer Thalheim ITD 3 B14 Y 1 10 mm2 Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14

Baumer Thalheim ITD 21 B14 II 2 G EEx de IIB T6 12 mm Pg 16 cable box 1.000 6.000 I/U incl. NI

Baumer Thalheim ITD 4 B10 11 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4B10 ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 1 11 mm2 Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 2 11 mm2 Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 3 11 mm2 Cable 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 4 11 mm2 Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 5 11 mm2 Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 11 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 1 11 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 2 11 mm2 Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 3 11 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 4 11 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 5 11 mm2 Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD40 B10 Y 6 11 mm2 Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10

Baumer Thalheim ITD40 B14 Y28 (Niro) 10 mm2 Connector 100-2048 I/U ITD40B14 ITDB40 B14

Baumer Thalheim ITD41 B10 11 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14

Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 2 11 mm2 Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14

Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 3 11 mm2 Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14

Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 4 11 mm2 Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14

Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 5 11 mm2 Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14

Baumer Thalheim ITD 42 A 4 10-16 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y 2 10-16 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y22 17-27 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y42 18-27 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y43 18-27 mm2 Connector 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y79 20,22,25,27 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y90 10-16 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4

Baumer Thalheim ITD 75 A 4 60-85 mm2 Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4

Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 1 60-85 mm2 Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4

Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 5 85 mm2 Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y36 10,12,14 mm2 Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y47 10,12,14 mm2 Connector 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y66 14 mm2 Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y73 10,12,14 mm2 Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y81 14 mm2 Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y82 14 mm2 Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y92 14 mm2 Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y95 8,10,12,14 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y105 14 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 22 B14 6 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14

Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y 9 10 mm2 Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14

Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y11 10 mm2 Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4

Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 6 10 mm2 Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4

Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 8 10 mm2 Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4

Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y13 10 mm2 Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4

Baumer Thalheim ITD 97 A 4 28 mm Cable 6, 10 I/U

Baumer Thalheim ITD 26 A 4 8-14 mm2 Cable 4-1024 I/U

Baumer Thalheim ITD 26 A 4 Y 2 8-14 mm2 Connector 4-1024 I/U ITD26A4 ITD26 A4

Baumer Thalheim ITD27A4 Y 6 10 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A4 Y 8 14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y 9 15 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y10 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y11 14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y14 15 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y15 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A 4 Y16 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A 4 Y18 10-16 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A 4 Y19 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A 4 Y22 4.97,5.97,7.97 mm2 Leads 2,4,12 I/U ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y24 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y25 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A4 Y27 10-16 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim ITD27A4 Y34 10,12,14 mm2 Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4

Baumer Thalheim IK 802 A 4 15-50 mm2 Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4

Baumer Thalheim IK 802 A 4 Y 1 15-50 mm2 Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 2 (anodised) 16,20,25,30,35 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 8 (redundant) 10-45 mm2 Cable 20 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 9 10-45 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y11 (anodised) 28 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y12 (redundant) 40 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y16 (anodised) 28 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y18 40 mm2 Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 69 A 4 58 mm2 Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ITD 69 A 4 Y 5 40,45,50,55,60,65 mm2 Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm2 SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm2 SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm2 SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm2 SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm2 SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm2 SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm2 SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm2 SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4

Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm2 PROFIBUSDP Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4

Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm2 PROFIBUSDP Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4

Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm2 DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4

Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm2 DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm2 Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm2 Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm2 Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm2 Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm2 SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm2 SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm2 PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm2 PROFIBUSDP Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm2 DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm2 DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm2 CANopen Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm2 CANopen Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14

Baumer Thalheim FS A 4 15 mm2 Hollow shaft FSA4

Baumer Thalheim FS A 4 L 10-16 mm2 Hollow shaft FSA4

Baumer Thalheim FS A 4 L Y 4 19-22 mm2 Hollow shaft FSA4

Baumer Thalheim FS A 4 L Y 7 14-22 mm2 Hollow shaft FSA4

Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 11 mm2 Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10

Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 1 11 mm2 Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10

Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 2 11 mm2 Cable ITD4FSB10 ITD4 FS B10

Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 4 11 mm2 Cable box ITD4FSB10 ITD4 FS B10

Baumer Thalheim KTD 31 FS B10 11 mm2 Cable KTD31

Baumer Thalheim KTD 32 FS B10 11 mm2 Cable KTD32

Baumer Thalheim KTD 33 FS B10 11 mm2 Cable KTD33

Baumer Thalheim KTD 34 FS B10 11 mm2 Cable KTD34

Baumer Thalheim KTD 36 FS B10 11 mm2 Cable KTD36

Baumer Thalheim STD 51 F A 4 18 mm2 Hollow shaft STD51FA4

Baumer Thalheim TD 51 F B 3 10 mm2 Shaft TD51FB3 TD51 FB3

Baumer Thalheim TD 51 S B 3 KA 8,10 mm2 Shaft TD51SB3 TD51 SB3

Baumer Thalheim TD 52 S B 3 KA 8,10 mm2 Shaft TD52SB3 TD52 SB3

Baumer Thalheim TD 51 S B10 KA 11 mm2 Shaft TD51SB10 TD51 SB10

Baumer Thalheim TD 52 S B10 KA 11 mm2 Shaft TD52SB10 TD52 SB10

Baumer Thalheim TD 51 A 4 ZM Pivot A,B,C TD51A4 TD51 A4

Baumer Thalheim TD 2 A 4 6-10 mm2 Hollow shaft TD2A4 TD2 A4

Baumer Thalheim TD 2 A 4 Y 3 6-10 mm2 Hollow shaft TD2A4 TD2 A4

Baumer Thalheim TG 71€?1 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 10 VDC TG71

Baumer Thalheim TG 71€?2 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 20 VDC TG71

Baumer Thalheim TG 71€?3 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 30 VDC TG71

Baumer Thalheim TG 71€?4 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 40 VDC TG71

Baumer Thalheim KTD 50€?6 B 3 Y 1 11 mm2 Shaft 60 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?10 B 3 Y 1 11 mm2 Shaft 100 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?15 B 3 Y 1 11 mm2 Shaft 150 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?4 B10 7,11 mm2 Shaft 40 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?6 B10 7,11 mm2 Shaft 60 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?10 B10 7,11 mm2 Shaft 100 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 50€?15 B10 7,11 mm2 Shaft 150 VDC KTD50

Baumer Thalheim KTD 4€?1 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 10 VDC KTD4-1A4 KTD4-1 A4

Baumer Thalheim KTD 4€?2 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 20 VDC KTD4-2A4 KTD4-2 A4

Baumer Thalheim KTD 4€?3 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 30 VDC KTD4-3A4 KTD4-3 A4

Baumer Thalheim KTD 4€?4 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 40 VDC KTD4-4A4 KTD4-4 A4

Baumer Thalheim KTD 4€?6 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 60 VDC KTD4-6A4 KTD4-6 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 DS 8-12,7 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KSE 8-10 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 SM 12,7 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA DS 8-12,7 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA KSE 10 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA RM 11,12 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA SM 8 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L 10-12 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L Y 4 12 mm2 Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4

Baumer Thalheim KTD 21 B14 6 mm2 Shaft KTD2-1B14 KTD2-1 B14

Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL AM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL KM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL RM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL SM 5 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD 3 A 4 KA AM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD3A4 KA KM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD3A4 KA RM 10-16 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD3A4 KA SM 5 mm2 Hollow shaft TD3A4 TD3 A4

Baumer Thalheim TD 3 B 3 AL 10 mm2 Shaft TD3B3 TD3 B3

Baumer Thalheim TD 3 B 5 AL 7 mm2 Shaft TD3B5 TD3 B5

Baumer Thalheim TD 3 B10 AL 10 mm2 Shaft TD3B10 TD3 B10

Baumer Thalheim KTD 31 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 10 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 32 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 20 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 33 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 30 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 34 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 40 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 36 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 60 VDC KTD3 KTD3

Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 2 10-16 mm2 Hollow shaft 10 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 2 10-16 mm2 Hollow shaft 20 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 2 10-16 mm2 Hollow shaft 30 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 2 10-16 mm2 Hollow shaft 40 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 2 10-16 mm2 Hollow shaft 60 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 4 15 mm2 Hollow shaft 10 VDC KTD3 KTD3

Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 4 15 mm2 Hollow shaft 20 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 4 15 mm2 Hollow shaft 30 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 4 15 mm2 Hollow shaft 40 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 4 15 mm2 Hollow shaft 60 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y36 14 mm2 Hollow shaft 10 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y36 14 mm2 Hollow shaft 20 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y36 14 mm2 Hollow shaft 30 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y36 14 mm2 Hollow shaft 40 VDC KTD3

Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y36 14 mm2 Hollow shaft 60 VDC KTD3

Baumer Thalheim SKTD 31 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 10 VDC SKTD3

Baumer Thalheim SKTD 32 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 20 VDC SKTD3

Baumer Thalheim SKTD 33 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 30 VDC SKTD3

Baumer Thalheim SKTD 34 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 40 VDC SKTD3

Baumer Thalheim SKTD 36 A 4 10-16 mm2 Hollow shaft 60 VDC SKTD3

Baumer Thalheim KTD 33 B 5 Y 3 6-11 mm2 Shaft 30 VDC

Baumer Thalheim KTD 34 B 5 Y 3 6-11 mm2 Shaft 40 VDC

Baumer Thalheim KTD 36 B 5 Y 3 6-11 mm2 Shaft 60 VDC

Baumer Thalheim KTD 3€?1 B10 7-11 mm2 Shaft 10 VDC

Baumer Thalheim KTD 3€?2 B10 7-11 mm2 Shaft 20 VDC

Baumer Thalheim KTD 3€?3 B10 7-11 mm2 Shaft 30 VDC

Baumer Thalheim KTD 3€?4 B10 7-11 mm2 Shaft 40 VDC

Baumer Thalheim KTD 3€?6 B10 7-11 mm2 Shaft 60 VDC

Baumer Thalheim KTD 31 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm2 Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim KTD 32 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm2 Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim KTD 33 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm2 Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim KTD 34 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm2 Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim KTD 36 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm2 Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim KTD 31 ITD 21 B10 11 mm2 Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI

Baumer Thalheim KTD 32 ITD 21 B10 11 mm2 Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI

Baumer Thalheim KTD 33 ITD 21 B10 11 mm2 Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI

Baumer Thalheim KTD 34 ITD 21 B10 11 mm2 Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI

Baumer Thalheim KTD 36 ITD 21 B10 11 mm2 Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI

Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 10-12 mm2 Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4

Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 Y15 15 mm2 Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4

Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 B10 11 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS

Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 series (centrifugal switch ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS

Baumer Thalheim KTD 3 ~ ITD 2 Serie (tachogenerator ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS

Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3~ A 4 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS

Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)

Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD3A4~Y 1 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS

Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD 3 A 4 Y 2 10 16 mm Connector see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS

Baumer Thalheim LG 1 A 4 6, 8, 10 mm Hollow shaft

Baumer Thalheim LG 1 A 4 Y 1 10 mm Hollow shaft

Baumer Thalheim LG 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS

Baumer Thalheim BLTD 4-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS

Baumer Thalheim ITD 4 KTD 31 B10 11 mm2 Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4 KTD 32 B10 11 mm2 Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 11 mm2 Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 11 mm2 Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 11 mm2 Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 31 B10 Y 4 11 mm2 Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 32 B10 Y 4 11 mm2 Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD4+KTD 33 B10 Y 4 11 mm2 Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD4+KTD 34 B10 Y 4 11 mm2 Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD4+KTD 36 B10 Y 4 11 mm2 Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD4+KTD 31 B10 Y 8 11 mm2 Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD4+KTD 32 B10 Y 8 11 mm2 Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 Y 8 11 mm2 Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 Y 8 11 mm2 Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 Y 8 11 mm2 Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 Y12 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 Y12 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 Y12 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 Y12 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 Y12 10-16 mm2 Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder

Baumer Thalheim RTD 1 A 4 Y 9 8,9.52,10 mm2 Leads RTD1A4 RTD1 A4

Baumer Thalheim RTD 1 B14 6 mm2 Cable RTD1B14 RTD1 B14

Baumer Thalheim ITD 4 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS

Baumer Thalheim ITD 3 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS

Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 1 10 16 mm Cable

Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 2 10 16 mm Connector

Baumer Thalheim RTD 4-series RESOLVER

Baumer Thalheim RTD 3 A 4 Y 1 12 22 mm Leads

Baumer Thalheim RTD 3-series RESOLVER

Baumer Thalheim RTD 2 A 4 Y13 10 20 mm Leads

Baumer Thalheim RTD 2-series RESOLVER

Baumer Thalheim RTD 1-series RESOLVER

Baumer Thalheim BLTD 1 A 4 6 10 mm Hollow shaft

Baumer Thalheim BLTD 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS

Baumer Thalheim Carbon brush sets

Baumer Thalheim KTD2-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281

Baumer Thalheim KTD2-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281

Baumer Thalheim KTD3-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baumer Thalheim KTD3-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baumer Thalheim KTD4-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baumer Thalheim KTD4-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baumer Thalheim KTD50-Electro graphite-1 set (2 pairs)-Itemno. ET.02.1057 L

Baumer Thalheim KTD5-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baumer Thalheim KTD5-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588

Baum

تماس با: بازرگانی پیمان الکتریک   ارسال پیغام به بازرگانی پیمان الکتریک
 آگهی های دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
كانكتور,قیمت کانکتور,فروش کانکتور نظامی,پین کانکتور
ترمودیسک,سنسور حد,سنسور حرارتی
فروش اتوترانس,قیمت واریاک,قیمت واریابل
ترانسفورماتور افزاینده برق,ترانس اتوماتیک سرو موتوری,ترانسفورماتور افزاینده برق
نمایندگی فروش استابلایزر,نمایندگی استابلایزر
ترمودیسک ,نرمال فیوز, ترمو فیوز,سنسور حرارتی, سنسور دما
خرید لایت ارستر,قیمت لایت سرج ارستر,لایت سرج ارستر,سرج ارستر لایت
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
ترانس متغیر
کوپلینگ 6 به 6 ,خرید کوپلینگ,کوپلینگ سانجیل,کوپلینگ sungil,کوپلینگ آلومینیومی,قیمت کوپلینگ
فروش پل دیود,خرید سمیکرون,دوبل تریستور,خرید آی جی بی تی,نمایندگی semikron
ترانس اتوماتیک 15 کیلو
خرید انکودر الترا Eltra
نمایندگی فروش رزولور
فروش انکودر تی آر آلمان TR
نمایندگی انکودر سیک sick
نمایندگی انکودر کوبلر kuebler
کد های اینکودر سیک sick
کد های اینکودر کوبلر kubler
انکودر چیست ؟
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکودر سیک sick encoder
فروش استابلایزر یاسکاوا yaskawa
فروش استابلایزر دلتا delta
فروش ترانس تقویت برق
فروش ترانسدیوسر
فروش ترموسوییج
فروش مقاومت ترمز
انکدر کوبلر kubler
فروش کوپلینگ انکدر
فروش انکدر بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکدر بامر آلمان baumer
فروش وریستور V271HA40
ارستر EPCOS
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز سیبا SIBA
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش انکدر کوبلر آلمان kubler
فروش مبدل اینترفیس موترونا motrona
 محصولات دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش فیوز سیبا SIBA
تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - استابلایزر تکفاز و سه فاز - SVC-33 - SVC-11
تثبیت کننده ولتاژ - تثبیت کننده برق - استابلایزر - استابیلایزر
SVC-11-1.5
فروش استابلایزر سه فاز دلتا
فروش استابلایزر تکفاز دلتا
 درخواست های بازرگانی پیمان الکتریک
 گالری تصاویر بازرگانی پیمان الکتریک
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح